Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3AA6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQ8S0
Правен аспект Организационен аспект Семантичен аспект Технически аспект – приложения Технически аспект - инфраструктура Гледни точки

Референтна архитектура за оперативна съвместимост

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

 

Референтната архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) се характеризира със следното:

  • РАОС е разработена в съответствие с Европейската референтна архитектура EIRA версия 5.0, Европейската рамка за оперативна съвместимост (EIF), както и Българската рамка за оперативна съвместимост;
  • В РАОС оперативната съвместимост се представя чрез четири изгледа: правен, организационен, семантичен и технически;
  • Може да се добави и изглед Обосновка (Motivation), чрез който се мотивира решението с оглед на заинтересовани страни, цели, ограничения;
  • РАОС дава общ понятиен апарат като съвкупност от архитектурни градивни блокове (АВВ), така че да се постигне общо разбиране какво е необходимо, за да се осигури оперативна съвместимост;
  • РАОС е подход за категоризиране на блокове на решения (SBB) при създаване и развитие на системи за електронното управление;

Концептуален модел на РАОС

 

В РАОС се използват следните съставни елементи, които са необходими за дефинирането на дадено решение:

  • изглед (view) – правен, организационен, семантичен, технически-приложни системи, технически-инфраструктура;
  • гледна точка (viewpoint) – съдържа градивни блокове от няколко изгледа, за нуждите на определени заинтересовани страни. Например, гледна точка може да бъде: информационна сигурност, неприкосновеност на личния живот и др.;
  • архитектурен градивен блок (ABB) – представлява абстрактен компонент, който съдържа определени изисквания към архитектурата за четирите изгледа. ABB описва общи характеристики и функционалности. В зависимост от изгледа, градивни блокове могат да бъдат например: нормативни актове, организационни единици, участници, модули на приложни системи, елементи от техническата инфраструктура на електронното управление;
  • Градивен блок на решение (SBB) – представлява конкретен елемент, който реализира дадени архитектурни изисквания по четирите изгледа. В правния изглед SBB може да бъде например: Закон за електронното управление, споразумение за оперативна съвместимост и др. В организационния изглед SBB може да бъде например: Министерство на електронното управление, конкретна дирекция, конкретна категория заявители на услуги и т.н. В техническия изглед (приложни системи), SBB са: Regix, система за електронно връчване, система за електронна автентикация и др. В техническия изглед (инфраструктура), SBB са например компоненти от ДХЧО.