Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3KN4
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0LH51

Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX)

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Средата за междурегистров обмен (RegiX) предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път. С разработените компоненти, необходими за свързване на информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри. Част от тях са: 

 • Национална база данни „Население“
 • Регистър БУЛСТАТ
 • Имотен регистър
 • Търговски регистър
 • Регистър на задълженията към митническата администрация
 • Регистър на вписаните администратори на лични данни
 • Регистър на българските документи за самоличност
 • Единен регистър на чужденците
 • Регистър на средните училища и детските градини
 • Регистър на дипломите и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация
 • Регистър на производствата по несъстоятелност
 • Регистър на задължените лица и други

► към Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX)