Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3AU7
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0L3C6

План за прилагане на РАОС

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Европейската референтна архитектура за оперативна съвместимост (EIRA) представлява метамодел, който съдържа архитектурни градивни блокове (ABB), блокове на решенията (SBB) и връзки между тях. Референтната архитектура е базирана на методологията за управление на корпоративни архитектури TOGAF на организацията The Open Goup и спецификацията за моделиране на архитектури ArchiMate.

Въз основа на модела EIRA е разработена българската референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС). Изграждането и развитието на оперативно съвместими информационни системи в администрациите следва да бъде в съответствие с РАОС.

Архитектурният шаблон на решение (SAT) представлява спецификация, която разширява EIRA, респективно РАОС, в конкретна предметна област. Архитектурният шаблон дава общ подход за постигане на оперативна съвместимост в съответствие с възприетата референтна архитектура. По този начин се осигурява и взаимовръзка между градивни блокове (ABB) и блокове на решения (SBB).

Шаблонът на решение съдържа:

  • принципи, цели, изисквания, които обосновават нуждата от дадено решение;
  • подмножество от архитектурните градивни блокове в българската РАОС по четирите изгледа, които са релевантни и приложими за съответното решение;
  • специфични градивни блокове, чрез които се описват функционалностите на решението и се определят изискванията за постигане на оперативна съвместимост.

В зависимост от нивото на детайлност на представяне на решението, архитектурният шаблон може да бъде на високо, абстрактно ниво (High-level SAT) или на ниско, детайлно ниво (Detailed level SAT). Основните етапи на преминаване от РАОС към шаблони на детайлно и ниско ниво са представени на Фиг. 1.

Създаване на архитектурни шаблони

 Фиг. 1 Създаване на архитектурни шаблони

 

Изтегляне на План за прилагане на РАОС