Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1SQ0
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQ8I2
Национална рамка за оперативна съвместимост Референтна архитектура за оперативна съвместимост План за прилагане на РАОС Сфери на управление - пространства на данни

Стратегия

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 17.11.2022

Оперативно съвместима Европа (Interoperable Europe) е инициатива на Европейската комисия, насочена към активни политики за постигане на оперативна съвместимост в публичния сектор.

Водещите стратегически документи и инструменти, които задават основните принципи и насоки за оперативна съвместимост, са:

Българската национална рамка за оперативна съвместимост (БНРОС) е разработена в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРОС). Българската национална рамка за оперативна съвместимост транспонира ЕРОС на национално ниво като отчита спецификите на законодателството в Република България и установените практики.

 

Българска Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) е разработена в съответствие с Европейската референтна архитектура за оперативна съвместимост EIRA версия 5.0, ЕРОС и БНРОС.

 

Планът за прилагане на РАОС съдържа правила и отговорности за поддържане и прилагане на референтната архитектура от администрациите.