Z6_PPGAHG8001LH8068VO561H6BB6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561H6BV5

Национална рамка за оперативна съвместимост

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 17.11.2022

Изтегляне на Национална рамка за оперативна съвместимост

 

Българската национална рамка за оперативна съвместимост (БНРОС) е разработена в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРОС), приета като Приложение 2 към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 23.03.2107 г. (COM(2017) 134 final).

Чрез Българската национална рамка за оперативна съвместимост се транспонира ЕРОС на национално ниво като се отчитат спецификите на законодателството и стратегическите документи в областта на електронното управление в Република България, установените практики и работни процеси за взаимодействие между администрациите, както и технологичната среда.

Цели на НРОС

Целите на Националната рамка за оперативна съвместимост са:

 • Да допринесе за развитието на общество, ориентирано към услуги, в което гражданите и бизнеса могат да общуват с държавата без да се налага да се запознават с йерархичната структура на нейната администрация или за разпределението на ролите в нея;
 • Да допринесе за по-голяма прозрачност на информацията, свързана с политическите решения по отношение на публичните информационни системи;
 • Да подпомага съвместното развитие на услуги в публичния сектор;
 • Да създаде условия за свободна конкуренция при разработка на ИКТ в администрацията;
 • Да намали и оптимизира разходите за ИТ в публичния сектор;
 • Да насърчи и подкрепи предоставянето на публични услуги в България чрез насърчаване на трансграничната, междусекторна и между отделните органи на администрацията оперативна съвместимост;
 • Да насочва българската публична администрация в нейната дейност по предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

 

Целева група и заинтересовани страни

Целевата група за прилагане на НРОС са всички административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, както и организациите, предоставящи обществени услуги.

Обхватът на Националната рамка включва 3 вида взаимодействие:

 • Администрация с администрация – взаимодействие между публичните администрации в рамките на Република България или с администрации от ЕС;
 • Администрация с организации – взаимодействие на публичните администрации с други организации, вкл. доставчици на обществени услуги;
 • Администрация с граждани – взаимодействие между публичните администрации и гражданите.

Категориите заинтересовани страни, които имат отношение към прилагането на Националната рамка за оперативна съвместимост, са:

 • Министерство на електронното управление
 • Съвет по киберсигурността
 • Съвет по интеграцията
 • Централни и териториални органи на изпълнителната власт – министерства, изпълнителни агенции, общински и областни администрации
 • Администрации, които са на пряко подчинение на парламента
 • Доставчици на обществени услуги
 • Лица, изпълняващи публични функции
 • Граждани и организации, които взаимодействат с публичната администрация.
 • Администрации от държави-членки на ЕС
 • Институции, органи и структури на Европейския  съюз.

 

Дефиниции

 • Европейска обществена услуга

Европейска обществена услуга е трансгранична услуга на публичния сектор, предоставяна от административни органи, от лица, осъществяващи публични функции и от организации, предоставящи обществени услуги на административни органи, на лица, осъществяващи публични функции или на организации, предоставящи обществени услуги в други държави-членки, както и на предприятия или на  граждани.

 • Оперативна съвместимост (ОС)

Дефиниция в широк смисъл, съгласно ЕРОС:

„Оперативна съвместимост“ е способността на организациите да си взаимодействат посредством обмен на данни между техните системи, базирани на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за постигане на взаимно изгодни цели, включващи обмен на информация и знания между организациите чрез работните процеси, които те поддържат.

Дефиниция в тесен смисъл съгласно ЗЕУ:

"Оперативна съвместимост" е способността на информационните системи да обработват, съхраняват и обменят електронни документи и данни помежду си, използвайки единни технологични стандарти и процеси.

 • Рамка за оперативна съвместимост (РОС)

Рамка за оперативна съвместимост, в контекста на ЕРОС и НРОС представлява: общо съгласуван подход за предоставяне на европейски обществени услуги по оперативно съвместим начин. Тя определя основните насоки за оперативна съвместимост под формата на набор от общи елементи, като речник, понятия, принципи, политики, насоки, препоръки, стандарти, спецификации и практики.

 • Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС)

Референтна архитектура за оперативна съвместимост представлява архитектурен метамодел, който съдържа най-разпространените Архитектурни Изграждащи блокове (ABB), необходими за създаването на оперативно съвместими системи за електронно управление. Референтната архитектура може да бъде европейска, национална, секторна.

На базата на Европейската референтна архитектура е разработена Национална референтна архитектура за оперативна съвместимост, описваща изграждащите блокове, необходими за създаването на оперативно съвместими системи за електронно управление в Република България.

 

Основни принципи за оперативна съвместимост

Принципите за оперативна съвместимост показват в кои аспекти администрациите трябва да фокусират своите усилия и поведение, за да се постигне устойчива оперативна съвместимост.

Националната рамка се основава на дванадесетте принципа за оперативна съвместимост от ЕРОС, които са групирани в четири категории:

 • Принцип №1 определя контекста за дейността на ЕС по отношение на европейските обществени услуги.
 • Принципи №2 - №5  са основни за оперативната съвместимост.
 • Принципи №6 - №9 отразяват общите нужди и очаквания на потребителите.
 • Принципи №10 - №12 осигуряват основата за сътрудничество между публичните администрации.

Основни принципи за оперативна съвместимост

Фиг. 1 Принципи за оперативна съвместимост