Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DL51
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DLD2
Подход за универсално описание Основни речници Файл с универсално описание Правила за вписване и поддържане на регистрите Общи условия за достъп до регистрите

Общи условия за достъп до регистрите за оперативна съвместимост

Дата на публикуване: 12.10.2022
Последна актуализация: 12.10.2022

Достъпът до регистрите за оперативна съвместимост може да бъде с цел, както следва:

  • Промяна – вписване, промяна на обстоятелства, заличаване;
  • Четене – извличане на вписани в регистрите факти и обстоятелства.

 

Достъп за промяна


Достъп за вписване/промяна на обстоятелства и заличаване до Регистрите за оперативна съвместимост имат само оправомощени представители на Първичния администратор на данните – Министерството на електронното управление.

Администрациите, доставчиците на обществени услуги и лицата с публични функции, които по силата на нормативен акт събират, обработват и съхраняват първични данни, изготвят описание на оперативно съвместими информационни обекти/данни, съгласно изискванията на настоящия стандарт и ги представят за преглед и съгласуване от Министерството на електронното управление. Одобрените за вписване дефиниции се вписват в регистрите, а тези, за които бъдат установени несъответствия със стандарта и/или текущите вписвания в регистрите, се отхвърлят и връщат за корекция.

Вписването се извършва по правилата, описани в т. 5 Правила за вписване и поддържане на регистрите за оперативна съвместимост.


Достъп за четене


Достъпът за четене от регистрите за оперативна съвместимост е свободен, през уеб-базирано приложение, позволяващо търсене в регистрите на дефиниции на информационни обекти/данни.
История на версиите на дефинициите на информационни обекти и данни, вписани в регистрите за оперативна съвместимост, се публикува за свободен достъп в машинно четим формат (RDF) на Портала за оперативна съвместимост.