Z6_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2HT1
Z7_PPGAHG8001SPF06K9JP03Q2HJ0

За портала

Дата на публикуване: 14.11.2022
Последна актуализация: 11.01.2023

Лого на Европейски социален фонд на Европейски съюзЛого на Оперативна програма Добро управлениеПорталът за оперативна съвместимост е разработен при изпълнение на проект “Разработване и прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост“. Услугата се възлага по проект „Разработване и
прилагане на Референтна архитектура за оперативна съвместимост (РАОС) и на Информационна система за централизирано изграждане и
поддържане на регистри (ИСЦИПР)“, който се изпълнява по договор № BG05SFOP001-1.013-0001-С01/07.12.2020 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-1.013, финансирана по оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

www.eufunds.bg

 

Порталът за оперативна съвместимост се поддържа от Министерство на електронното управление на Република България.