Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0LVV3
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0D0G2
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основни речници

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

При анализа и структурирането на предложения подход са използвани e-Government Core Vocabularies , версии 2.0.0  и 2.0.1 , разработени по програмата ISA2 на Европейската комисия. 


Основният речник (Core Vocabulary) е опростен, многократно използваем и разширяем модел на данни, който обединява основните характеристики на обект по контекстно неутрален начин. Известен пример за основен речник е Dublin Core Metadata Set . Основните речници са средство за гарантиране на семантична оперативна съвместимост на високо ниво, което дава възможност за успешно съпоставяне между съществуващи обекти. Чрез речниците, също така, се гарантира нивото на оперативна съвместимост между домейни и трансгранична оперативна съвместимост, което може да бъде постигнато от публичните администрации.


Семантичната оперативна съвместимост (Semantic interoperability) се дефинира като способността на системите за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и бизнес процесите, които те поддържат, да обменят данни и да дават възможност за споделяне на информация и знания. С други думи, семантичната оперативна съвместимост позволява на системите да комбинират получената информация с други информационни ресурси и да я обработват по смислен начин. 

 

UML diagram for the ISA Core Vocabularies_v2.0.0.

 

UML diagram for the ISA Core Vocabularies