Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DSU6
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DS17
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник на местоположението (Core Location Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Местоположенията могат да бъдат описани по три основни начина:

  • чрез използване на име на място, 
  • чрез използване на геометрия или 
  • чрез използване на адрес. 

Конкретният контекст ще определи кой метод за описание на местоположение е най-подходящ. Семантичният речник на местоположението осигурява структура и за трите.ISO 19112 дефинира местоположението като „разпознаваемо географско място“.
Възможен начин за представяне на местоположение е чрез използване на разпознаваемо име (напр. „Народно събрание“).

Речникът дефинира свойство, което позволява местоположението да бъде дефинирано чрез URI, като GeoNames или DBpedia URI.
Няма поставени ограничения за определен брой елементи върху нито едно свойство на класовете Location, Address или Geometry, за да се увеличи максимално гъвкавостта. Един адрес може да бъде дефиниран по различни начини, геометрия може да бъде дефинирана с помощта на различни координатни референтни системи и едно място може да няма разпознато име или да има множество имена. Основният речник за местоположение прави минимален брой предположения за това какви данни ще бъдат кодирани. Очевидно обаче няма смисъл да се дефинира който и да е от класовете местоположение без никакви свойства или да се предоставят множество екземпляри на едно и също свойство с противоречиви стойности.

Този речник е в съответствие със спецификациите на данните на INSPIRE . 
При анализа е използвана версия 2.0.0 .
 

Core Location Vocabulary