Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1S56
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQ820
Подход за универсално описание Основни речници Файл с универсално описание Правила за вписване и поддържане на регистрите Общи условия за достъп до регистрите

Стандарт за създаване на оперативно съвместими информационни обекти

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Структурираните данни включват обекти и връзките между тях. Обектите са комбинация от едно или повече полета (стойност с име – етикет) и/или от други обекти, посредством връзки. Обектите, споделящи едни и същи етикети на полета и употреба, образуват обектен тип (или клас). Връзките между информационните обекти също се пренасят между обектните типове. Обектните типове и връзките между тях се разглеждат като носители на смисъла, а отделните обекти – като случаи. Освен логически връзки между обектните типове има и йерархични, показващи споделени качества (в контекста на връзка родител-дете – гени). В случая с описанието на структурирани данни, йерархичните връзки добавят полетата на родителя (собствени полета, както и получени в следствие на йерархични връзки) към собствените полета на наследника. 


Всички обектни типове и връзките между тях (йерархични и логически) за една предметна област образуват обектния модел на тази предметна област.


Някои от популярните начини за описание на обектни модели са UML Class диаграми, Entity-Relationship диаграми и Enhanced Entity-Relationship диаграми. Всички те са достатъчно добри решения, но използването им предполага техническа експертиза и програмен инструментариум. Техническата експертиза предполага специфично обучение и използване на специализиран инструмент за създаване, редакция и четене, което е една от особеностите на това решение. Друга особеност е, че има възможност обектният модел, създаден и запазен, използвайки даден инструмент, да не може да бъде прочетен от друг концептуално аналогичен инструмент.

Някои популярни начини за описание на обектни модели:

UML Class диаграми

UML Class диаграмите са гъвкави, но това от друга страна ги прави често не еднозначни по отношение на представянето. Например: 
o    Ако поле на информационен обект е от тип друг информационен обект, възниква въпросът дали тази зависимост е концептуално същата като връзката много-към-едно между двата обекта с етикет името на полето, или не. 
o    Ако много-към-много връзка между два информационни обекта е представена с допълнителен информационен обект с две полета, дали смисловото значение на тази зависимост е същото като значението на много-към-много връзка, или не?
Поради тези и други сходни причини към UML Class диаграмите често се прави и методика/ръководство.

Entity-Relationship диаграми

Entity-Relationship диаграмите са тясно свързани с базите данни, като при тях липсва възможност за йерархични връзки. Обектен модел в Entity-Relationship може да бъде преобразуван в UML Class, но обратното твърдение не е вярно, поради невъзможността за реализиране на йерархичните връзки.

Enhanced Entity-Relationship диаграми

Enhanced Entity-Relationship диаграмите усъвършенстват Entity-Relationship диаграмите, но не са толкова популярни като UML Class и допълнителните им възможности предполагат необходимостта от още специфика.