Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3K67
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P050R1
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Модул за електронно плащане (е-Плащане)

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Средата, осигуряваща електронни разплащания при предоставяне на административни услуги по електронен път, представлява единна информационно-комуникационна среда, която осигурява автоматизиран и сигурен обмен на информация между участниците в нея, като предава необходимите съобщения за изпълнение на процеса на електронно плащане от момента на неговото иницииране до потвърждението за вече извършено плащане.

 

Участници в средата за плащане са:
 

  • Доставчици на електронни административни услуги (ДЕАУ) – административни органи, които предоставят електронни административни услуги в рамките на своята компетентност и отговарят на техническите изисквания и общите условия за включване в Средата;
  • Доставчици на платежни услуги (ДПУ) – доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежите услуги и платежните системи, които желаят да се включат в Средата и които отговарят на техническите изисквания и общите условия за това;
  • Получатели на ЕАУ – граждани или организации, които получават електронни административни услуги.

 

► Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги