Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3K67
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P050R1

Модул за електронно плащане (е-Плащане)

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Средата, осигуряваща електронни разплащания при предоставяне на административни услуги по електронен път, представлява единна информационно-комуникационна среда, която осигурява автоматизиран и сигурен обмен на информация между участниците в нея, като предава необходимите съобщения за изпълнение на процеса на електронно плащане от момента на неговото иницииране до потвърждението за вече извършено плащане.

 

Участници в средата за плащане са:
 

  • Доставчици на електронни административни услуги (ДЕАУ) – административни органи, които предоставят електронни административни услуги в рамките на своята компетентност и отговарят на техническите изисквания и общите условия за включване в Средата;
  • Доставчици на платежни услуги (ДПУ) – доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежите услуги и платежните системи, които желаят да се включат в Средата и които отговарят на техническите изисквания и общите условия за това;
  • Получатели на ЕАУ – граждани или организации, които получават електронни административни услуги.

 

► Единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги