Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3IO6
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0LHJ5
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Национален портал за пространствени данни

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Порталът за пространствени данни е изграден в две части: информационна част и каталог.

 

В информационна част са създадени различни секции с възможност за публикуване на разнообразна информация като новини, събития, документи, обвързани с пространствената информация и други. Създадено и поле „Доставчици“, което осигурява директен достъп до интернет страниците на администрациите, които създават и поддържат набори от пространствени данни.

 

В същинската част на портала – Каталога, са пространствените данни по съответните теми от приложенията към Закона за достъп до пространствени данни (Директива INSPIRE), описващите ги метаданни и услугите за тях. Създадена е възможност за търсенето им чрез подходящо филтриране, както и за визуализирането и наслагването им върху карта.

 

Порталът притежава множество функционалности: напр. въвеждане на масиви от пространствени данни, метаданни и услуги за тези данни, тяхното редактиране за поддържането им и последващото им валидиране по съдържание и формат, съгласно изискванията на ЕК. Ако организацията, създала данните, е реализирала съответна услуга, всеки потребител може да изтегли тези данни и да ги използва в свой интерес.

 

► Към Национален портал за пространствени данни