Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DI85
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DI44
Страница "Шаблон" Страница „Типове“ Страница "Връзки" Oписание на информационните обекти

Oписание на информационните обекти

Дата на публикуване: 09.10.2022
Последна актуализация: 09.10.2022

•    Agent
Agent е всяко множество, способно да извършва дейност, като например физически лица, организации, юридически лица, групи и т.н. 
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    foafPerson
Човек, който е жив, мъртъв, реален или въображаем. 
Подклас на класа Agent.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    Person
Индивидуално човешко същество, което може да е мъртво или живо, но не и въображаемо. 
Класът Person е подклас на по-общия клас Agent, както и на класа foafPerson.


•    Jurisdiction
Границата или територията, в рамките на която може да се упражнява власт. Юрисдикцията обикновено е държава, която се занимава и взема решения по правни въпроси.


•    Organization
Съвкупност от хора, организирани заедно в общност или друга социална, търговска или политическа структура. Обособената структура се характеризира с обща цел или причина за съществуване, която надхвърля множеството от хора, принадлежащи към нея и може да действа като Agent. Организациите често могат да бъдат декомпозирани на йерархични структури.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    FormalOrganization
Организация, която е световно юридически призната, със съответните права и отговорности. Например корпорация, благотворителна организация, правителство или църква.
За този информационен обект няма дефинирани полета. 


•    LegalEntity
Фирма, която е законно регистрирана. Едно юридическо лице може да търгува, носи юридическа отговорност за своите действия, сметки, данъчни дела и т.н. Това прави юридическите лица различни от концепцията за организации, групи или еднолични търговци.


•    Location
Разпознаваемо географско място.


•    Address
Пространствен обект, който по идентифицира фиксирано местоположение по човешки четим начин. 
Представянето на адресите варира значително поради различните пощенски системи на дадена страна. Дори в рамките на дадена държава, почти винаги има примери за адреси, които не отговарят на посочения национален стандарт. ISO 19160-1  предоставя метод, чрез който различни адреси могат да бъдат преобразувани от един концептуален модел в друг.


•    Geometry
Геометрия, представляваща местоположение.
Класът Geometry обозначава понятието геометрия на концептуално ниво и може да бъде кодиран в различни формати, включително WKT, GML, KML, RDF+WKT/GML (GeoSPARQL), RDF (WGS84 lat/long, schema.org) и GeoHash URI references.


•    rdfsResource
Всичко, което може да бъде описано. 
rdfs:Resource е абстрактен технически клас, използван за описване на всичко в RDF  . Например, класове като Person или Legal Entity са ресурси.


•    Identifier
Низ от символи, използван за идентифициране на ресурс.


•    Code
Концептуалният тип данни Code се използва навсякъде, когато е известно, че съществуват един или повече контролирани речници за определен домейн от интерес. 


•    PublicOrganization
Представлява публична организация. Една организация може да се състои от няколко подорганизации и всяка организация може да има една или повече организационни единици. Класът Public Organization е подклас на Organization.


•    OrganizationalUnit
Организация, като например отдел или поддържащо звено, която е част от някаква по-голяма организация и има пълно признание само в контекста на тази организация. 
Този обект концептуално не може да съществува самостоятелно, а само в обхвата на родителската организация.


•    ReferenceFramework
Представлява законодателството, политиката или политиките, които стоят зад правилата, които управляват услугата. Обикновено са законови и неправни спецификации. Например, процедури, тръжно законодателство и др.


•    ChangeEvent
Обектите в речника се формират и променят в резултат на събития. Това може да бъде в резултат на ново законодателство, нови политики, поемане на нови задължения и т.н. Промените се отразяват чрез класа Change Event. Този информационен обект е предназначен за ситуации, при които получената Организация е достатъчно различна от оригиналната, че има отделна идентичност и различен URI. Например, сливане или пълно преструктуриране.


•    ContactPoint
Информация (например адрес на електронна поща, телефонен номер) на лице или отдел, чрез които потребителят може да се свърже с него. Съдържа информация и за работно време на организацията.


•    OpeningHoursSpecification
Обстоятелство, което е изключение и поради което се отменя нормалното работно време, като например официални празници.


•    Concept
Идея или схващане; мисловна единица.


•    Document
Самостоятелна колекция от информация в четим формат.
В съответствие с foaf, няма разлика между физически и електронни документи, както и между работни и абстрактни.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    ImageObject
Файл, съдържащ изображение – лого, описващо или представящо дадена обществена организация.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    AdministrativeTerritorialUnit
Код от списък, представляващ административно-териториалната единица на държавите-членки на ЕС, базиран на национална официална/правна информация и стандарта ISO 3166-2 .
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    Criterion
Класът Criterion представлява правилото или принципът, използван за преценка, изчисляване или оценка на нещо.


•    RequirementGroup
Наборът от изисквания, които трябва да бъдат едновременно удовлетворени, за да се потвърди даден критерий. Класът Requirement Group се използва за обобщение на набора от изисквания (за критерии), които валидират даден критерий.


•    CriterionRequirement
Изискването за критерий е атомарно изискване. Може да се прилага за определен период от време. Също така може да предостави списък с кандидат-доказателства, които отговарящият може да използва, за да докаже изискването за критерий.


•    PeriodOfTime
Интервал от време, който е наименуван или дефиниран от начално и крайно време.


•    Evidence
Всеки ресурс, който може да документира или поддържа отговор на критерий. Класът Evidence съдържа информация, която доказва, че изискването за критерий съществува или е вярно, по-специално се използват доказателства, за да се докаже, че конкретен критерий е изпълнен.


•    RequirementResponse
Requirement Response е твърдение, което отговаря на изискване на критерий.


•    DocumentReference
Препратка към документа, удостоверението или данните, доказващи отговора. Обикновено документа, удостоверението или данните са предоставени от страна, различна от тази, предоставяща отговора.


•    PublicService
Този клас представлява самата услуга. Обществената услуга е възможността за извършване на процедура и съществува без значение дали се използва или не, т.е. е задължителен клас. Обществената услуга е набор от действия, извършени от публична агенция или от нейно име в полза на гражданин, бизнес или друга публична агенция.


•    LegalResource
Представлява законодателството, политиката или политиките, които стоят зад правилата (Rule), които управляват услугата.


•    Input 
Входните данни могат да бъдат всеки ресурс - документ, артефакт – всичко. StratML дефинира Input като "Ресурс, който трябва да бъде обработен за производство на изход". Общ случай за Input и Output може да бъде foaf:Document, но когато е възможно, e по-добре да се обърнете към контролиран речник от типове.


•    Output 
Изходните данни могат да бъдат всеки ресурс - документ, артефакт – всичко. StratML дефинира Output като "Предвиден резултат, чиито необходими входове и процеси са изцяло под контрола на организацията за планиране.". Общ случай за Input и Output може да бъде foaf:Document, но когато е възможно, e по-добре да се обърнете към контролиран речник от типове. 
В някои случаи резултатът от една услуга може да се използва като входни данни за друга услуга. 


•    Rule 
Класът Rule представлява документ, който определя специфичните правила, насоки или процедури, които обществената услуга следва. Той включва условията на услугата, лиценза и изискванията за удостоверяване на услугата. Правилата се използват за валидиране на входа, изискван от услугата, вземане на решение относно правата на потребителя, управление на процеса на услугата и дефиниране на зависимостите/връзките между услугите. CPSV не предвижда екземпляри от клас Rule като машинно обработвани бизнес правила.
Правилата трябва да бъдат свързани с организацията, която отговаря за тях, като за тази цел се използва свойството dcterms:creator.


•    LinguisticSystem
Езикова система, съставена от термини, които са свързани помежду си според логически предварително установени правила.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    Channel
Средството, чрез което Agent предоставя, използва или взаимодейства по друг начин с обществена услуга. Типичните примери включват онлайн услуги, телефон, центрове за достъп и т.н.


•    Event
Събитие, без значение какво, което задейства, използва или по някакъв начин е свързано с обществена услуга. Класът Event не се очаква да се използва директно, а се използва някой от неговите подкласове. Свойствата на класа, разбира се, се наследяват от тези подкласове (Business Event и Life Event).
Класът Event се използва като връзка или към определена самостоятелна обществена услуга (напр. диагностика на заболяване), или към група публични услуги (напр. всички услуги, свързани със създаването на нов бизнес).


•    BusinessEvent
Представлява специализиран Event. Бизнес събитие е конкретна ситуация или събитие в жизнения цикъл на бизнес, което изпълнява една или повече нужди или (правни) задължения на този бизнес към конкретен момент във времето. Бизнес събитието изисква набор от обществени услуги, които трябва да бъдат достъпни и изпълнени, за да бъдат постигнати съответните бизнес нужди или задължения. Бизнес събитията се определят в контекста на конкретна държава-членка. С други думи, бизнес събитие обединява редица обществени услуги, които трябва да бъдат предоставени за завършване на това конкретно събитие.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    LifeEvent
Представлява важно събитие или ситуации в живота на гражданин, при които може да са необходими обществени услуги, т.е. в контекста на CPSV-AP, класът Life Event единствено представлява събитие, за което е необходимо изпълнението на една или няколко обществени услуги. Напр., сключването на брак.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    Dataset
Множеството от метаданни.


•    PublicServiceDataset
Описва метаданните за това къде се описва наборът от данни, напр., портал за регионални обществени услуги и/или национален портал на електронно правителство.


•    Cost
Представлява всички разходи, свързани с изпълнението на обществена услуга, които Agent, който я консумира, трябва да заплати.


•    Specification
Набор от съгласувани, описателни и нормативни твърдения за това как една спецификация трябва да бъде проектирана или изработена.


•    ApplicationProfile
Персонализира една или повече съществуващи спецификации, потенциално за даден случай на употреба или домейн на политика, като добавя цялостен разказ, описващ и гарантиращ оперативната съвместимост на основната спецификация(и).


•    Family
Колекция от взаимосвързани и/или допълващи се спецификации, стандарти или профили на приложения и обяснение за това как те се комбинират, използват или и двете.


•    Standard
Спецификация, която е до голяма степен възприета и евентуално одобрена.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    Profile
Информационният обект Application Profile има връзка с Profile.
За този информационен обект няма дефинирани полета.


•    Asset
Ресурс, вероятно резултат от някаква работа/дейност, с цел и стойност.


•    Assessment
Интелектуалната работа за оценка на актив спрямо критериите на даден сценарий. 


•    Scenario
Контекстът на оценката, установяващ нейната цел, организацията на оценяваните критерии и нейната референтна рамка(и).


•    Statement
Преценка на стойността, произтичаща от оценката, отнасяща се до нейната цялост или до една или повече от нейните специфични части.


•    Score
Изходната стойност, присвоена на критерия като част от оценката.


•    EvaluationContext
Контекстът на критерий, предоставящ насоки за неговата оценка, като се има предвид даден сценарий. Използва се по изключение с цел разширяване на контекста, предлаган от сценария, когато не е достатъчен за оценката на даден критерий. Оценката на даден критерий произвежда обективен резултат, който след това ще се счита за формиране на ценностни преценки, изразени като изявления на оценката.