Z6_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M1832
Z7_PPGAHG800HBO0068JFRJ5M18J3
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Решения за оперативна съвместимост

Дата на публикуване: 25.08.2022
Последна актуализация: 17.11.2022

Информационните системи, които агенцията управлява, развива и поддържа са основата на електронното управление на Република България. Те са изградени и функционират по всички правила и изисквания заложени в Закона за електронното управление и Наредбата за общи изисквания към информационните системи регистрите и електронните административни услуги.

 

Министертството на електронното управление разива информационните системи в съответствие с Европейските директиви за достъпност на информацията, оперативна съвместимост и правилата за институционална идентичност.

 

Всички информационни системи, свързани с електронното управление, се разработват с отворен код, който се публикува от началото на всеки проект. Така се осигурява възможност за преизползване на ресурсите и прозрачност.

 

При внеряване на информационни системи, всеки административен орган трябва да спазва изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност по Закона за електронно управление и по Закона за киберсигурност.

 

При провеждане на обществени поръчки за разработване, надграждане или внедряване на информационни системи административните органи задължително включват като изискване тези системи да съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност.