Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0D2H6
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0D297
Страница "Шаблон" Страница „Типове“ Страница "Връзки" Oписание на информационните обекти

Страница "Шаблон"

Дата на публикуване: 09.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Шаблонът, с помощта на който се създават типове информационни обекти.
Страница за информационен обект съдържа една таблица и две полета. В таблицата по редове са описани полета на информационния обект и отделно има още две текстови полета.  Страницата и таблицата се именуват с „#“ следван от името на информационния обект. 

Таблица Шаблон

 

Съдържание на страница "Шаблон"

 

•    Колона „name“ (или „име“) –Уникалното за информационния обект име на поле (възможно е да се повтаря само в случай, че стойностите в колона type се различават). Попълва се задължително. Очаква се, че имената започват с латинска буква, съдържат само латински букви и/или цифри и не са по-дълги от 64 символа. Използва се lower camel case конвенцията.


•    Колона „type“ (или „тип“) – Име на типа на полето, като това е или името на основен тип от страница „Типове“ или информационен обект от същата или друга страница. Попълва се задължително.


•    Колона „comment“ (или „описание“) – Човешки разбираемо описание, отнасящо се за полето. 


•    Колона „mandatory“ (или „задължително“) – Задава дали полето е задължително или не задължително. Възможни стойности са „да“ или „не“. За удобство, може да се счита, че липсата на стойност означава „не“ (избран е по-масовия случай).


•    Колона „updatable“ (или „променяемо“) – Задава дали полето може да променя стойността си във времето или не. Възможни стойности са „да“ или „не“. За удобство, може да се счита, че липсата на стойност означава „да“ (избран е по-масовия случай).


•    Колона „unique“ (или „уникалност“) – Списък от етикет за уникалност, разделени със запетая. Ако комбинацията едно или повече полета е уникална, то етикет с името на уникалността стои в колоната за уникалност на всяко едно от полетата. Възможни стойности – „UN“, където N е цяло положително число.


•    Колона „length“ (или „дължина“) – Задава фиксираната дължина на стойността на полето (брой символи). Попълва се само, ако типът e от основните и за него се изисква дължина (гледа се стойността от колона length в реда за използвания основен тип в страницата „Типове“). Възможни стойности са всички положителни цели числа между 1 и 2000. 


•    Колона „pattern“ (или „шаблон“) – Задава определена структура на данните в полето. Попълва се само, ако типът e от основните и за него се изисква шаблон (гледа се стойността от колона pattern в реда за използвания основен тип от страница „Типове“). Шаблоните за тип string са регулярни изрази  или символи за заместване . Липсата на шаблон за string не е проблем. Шаблоните за тип timestamp са по стандарта ISO 8601 . Липсата на шаблон за timestamp е с голяма вероятност проблем. Пример за шаблон за timestamp е YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD. Добавянето на още шаблони за тип е очаквано и разбираемо.


•    Колона „min“ (или „долна граница“) – Най-малката разрешена стойност и се попълва само, ако типът e от основните и за него се изисква долна граница (гледа се стойността от колона min в реда за използвания основен тип в страницата „Типове“). Стойността трябва да е от типа и да отговаря на останалите ограничения на полето. Липсата на долна граница за тип number е с голяма вероятност проблем (в практиката не се ползват прекалено дълги числа). Подходяща долна граница за number поле на информационен обект е, например, -9 223 372 036 854 775 808 ( или -2^63 ).


•    Колона „max“ (или „горна граница“) – Най-голямата разрешена стойност и се попълва само, ако типът e от основните и за него се изисква горна граница (гледа се стойността от колона max в реда за използвания основен тип в страницата „Типове“). Стойността трябва да е от типа и да отговаря на останалите ограничения на полето. Липсата на горна граница за тип number е с голяма вероятност проблем (в практиката не се ползват прекалено дълги числа). Подходяща горна граница за number поле на информационен обект е, например, 9 223 372 036 854 775 807 ( или 2^63-1 ).


•    Колона „integer“ (или „брой цифри преди запетаята“) – Отнася се за полета от тип number. Най-големият допустим брой цифри преди десетичната запетая и се попълва само, ако типът e от основните и за него се изисква брой цифри преди запетаята (гледа се стойността от колона integer в реда за използвания основен тип в страницата „Типове“). Стойността трябва да е число между 1 и 21. Обикновено рядко се използват повече от над 21 знака преди десетичната запетая.


•    Колона „fraction“ (или „брой цифри след запетаята“) – Най-големият допустим брой цифри след десетичната запетая и се попълва само, ако типът e от основните и за него се изисква брой цифри след десетичната запетая (гледа се стойността от колона fraction в реда за използвания основен тип в страницата „Типове“). Стойността трябва да е число между 0 и 8. Обикновено рядко се използва по-висока точност.


•    Колона „case insensitive“ (или „не-значещи малки и големите букви“) – Задава дали текстът е case insensitive . Възможни стойности са „да“ или „не“, като съответно „малки и големи букви нямат значение“ и „малки и големи букви имат значение“. Попълва само, ако типът e от основните и за него се изисква case insensitive (гледа се стойността от колона case insensitive в реда за използвания основен тип в страницата „Типове“). За удобство може да се счита, че липсата на стойност означава „да“ (избран е по-масовия случай).


•    Поле „comment“ (или „описание“) – Човешко описание на смисъла на обекта. Очаква се, че колоната съдържа поне няколко думи на български, описващи типа.


•    Поле „relationships“ (или „връзки“) – Списък от нула или повече имена на информационни типове с префикс „#“, като възможните видове връзки са one-to-many/many-to-one или is-a (При този тип връзка, се показва от кои информационни обекти настоящият обект взема пряко или транзитивно полета. Очаква се, че пряко или транзитивно един информационен тип не може да вземе полета от себе си.).