Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0D2T2
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0D233
Страница "Шаблон" Страница „Типове“ Страница "Връзки" Oписание на информационните обекти

Страница „Типове“

Дата на публикуване: 09.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Страница „Типове“ съдържа само една таблица, в която по редове са описани основните позволени за използване типове на стойности в страниците, описващи информационни обекти. 

Таблица Типове

Към таблица „Типове“ може да се добавят още типове, но очакването е това да става рядко – това действие е експертна оценка. 
Например, тип URI е производен на string и е добавен, поради две основни причини: 
•    използва се често; 
•    описанието му върху string е много сложно. Отдолу може да бъде видян шаблонът му.
/^([a-z0-9+.-]+):(?:\/(?:((?:[a-z0-9-._~!$&'()*+,;=:]|%[0-9A-F]{2})*)@)?((?:[a-z0-9-._~!$&'()*+,;=]|%[0-9A-F]{2})*)(?::(\d*))?(\/(?:[a-z0-9-._~!$&'()*+,;=:@\/]|%[0-9A-F]{2})*)?|(\/?(?:[a-z0-9-._~!$&'()*+,;=:@]|%[0-9A-F]{2})+(?:[a-z0-9-._~!$&'()*+,;=:@\/]|%[0-9A-F]{2})*)?)(?:\?((?:[a-z0-9-._~!$&'()*+,;=:\/?@]|%[0-9A-F]{2})*))?(?:#((?:[a-z0-9-._~!$&'()*+,;=:\/?@]|%[0-9A-F]{2})*))?$/

 

Сравнение на основни типове с технологии за пренос и описание на данни


•    Пример (1): в XML няма друг тип освен низ (подобно на string от „Типове“) и кодирането на символи не се ограничава до UTF-8 .
•    Пример (2): в XSD лесно се създават нови типове стойности и те се дописват на основата на по-общ съществуващ тип (обикновено xsd:string), като се добавят ограничения върху него.
•    Пример (3): в JSON има няколко предефинирани типа стойности и не се допуска добавяне на нови типове стойности.
 

 

Съдържание на таблица "Типове"

 

•    колона „name“ (или „име“) –Уникалното за информационния обект име на поле (възможно е да се повтаря само в случай, че стойностите в колона type се различават). Попълва се задължително. Очаква се, че имената започват с латинска буква, съдържат само латински букви и/или цифри и не са по-дълги от 64 символа. Използва се lower camel case  конвенцията.


•    колона „description“ (или „описание“) – Човешки разбираемо описание на смисъла на типа. Очаква се, че колоната съдържа поне няколко думи на български описващи типа.


•    колона „length“ (или „дължина“) – Наличие на „да“ в колоната конкретен тип предполага, че при ползване на типа за поле в таблица за информационен обект, то в съответната колона за дължина на полето се очаква максималната дължина на полето (брой символи).


•    колона „pattern“ (или „шаблон“) – Наличие на „да“ в колоната за конкретен тип предполага, че при ползване на типа за поле в таблица за информационен обект, то в съответната колона за шаблон на полето се поставя подходящ шаблон.


•    колона „min“ (или „долна граница“) – Наличие на стойност в колоната за конкретен тип предполага, че при ползване на типа за поле в таблица за информационен обект, то в съответната колона за долна граница на полето може да се постави най-малка разрешена стойност.


•    колона „max“ (или „горна граница“) – Наличие на стойност в колоната за конкретен тип (ред в „Типове“) предполага, че при ползване на името типа за поле в таблица за информационен обект, то в съответната колона за горна граница на полето може да се постави най-голяма разрешена стойност. Липсата на горна граница за тип number е с голяма вероятност проблем (в практиката не се ползват прекалено дълги числа). Подходяща горна граница за number поле на информационен обект е, например, 2^63 - 1 .


•    колона „integer“ (или „брой цифри преди запетаята“) – Наличие на стойност в колоната за тип number предполага, че при използване на number за поле в таблица за информационен обект, то в съответната колона за брой цифри преди запетаята на полето може да се постави най-големия брой. Липсата на брой цифри преди запетаята за тип number е с голяма вероятност проблем (в практиката не се използват прекалено дълги числа). Подходящ брой допустими цифри преди запетая за number поле на информационен обект е, например, 19.


•    колона „fraction“ (или „брой цифри след запетаята“) – Наличие на стойност в колоната за тип number предполага, че при използване на number за поле в таблица за информационен обект, то в съответната колона за брой цифри след запетаята на полето може да се постави най-големия допустим брой. Липсата на брой цифри след запетаята за тип number е с голяма вероятност проблем (в практиката не се ползват прекалено дълги числа). Подходящ брой допустими цифри след запетая за number поле на информационен обект е, например, 4.


•    колона „case insensitive“ (или „не-значещи малки и големите букви“) – Наличие на стойност в колоната за string предполага, че при използване на string за поле в таблица за информационен обект, то в съответната колона за не-значещи малки и големи букви на полето, може да се постави стойност „да“ (големи/малки нямат значение) или „не“ (големи/малки имат значение). Липсата на стойност в колоната не-значещи малки и големи букви за тип string не е проблем.