Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3236
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561H6BL3
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab)

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Порталът за разработчици е система, в която се поддържа информация за:

  • Библиотеки за достъп до регистри;
  • Библиотеки, предоставящи обща функционалност;  
  • Документация на интерфейсите на регистрите и информационните системи в структуриран вид;
  • Инструкции за интеграция за всеки регистър;
  • Връзки към изходния код на библиотеки, регистри и други информационни системи. 

► Към портал за разработчици

 

Хранилището за изходен код е информационна система за съхранение и достъп до изходен код, включваща система за контрол на версиите. В хранилището се съхранява кодът на всички проекти или части от проекти, разработени за администрацията по поръчка, отговаряща на условията на чл.58а, т.1 ЗЕУ.

 

► Към Хранилище за изходен код

► Към Копие от съдържанието на хранилището