Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR32N7
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0LH37
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Портал за отворени данни

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Порталът за отворени данни е единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни.

► Към Портал за отворени данни