Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR32N7
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0LH37

Портал за отворени данни

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Порталът за отворени данни е единна, централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението на информация за повторно използване в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни.

► Към Портал за отворени данни