Z6_PPGAHG8001K07068JFCV283QU1
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQ823

Правна рамка

Дата на публикуване: 09.09.2022
Последна актуализация: 15.11.2022
  • Закон за електронно управление
  • Закон за киберсигурност
  • Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
  • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
  • Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и нейното публикуване в отворен формат
  • Наредба за административния регистър
  • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност