Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DLE3
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DL11
Подход за универсално описание Основни речници Файл с универсално описание Правила за вписване и поддържане на регистрите Общи условия за достъп до регистрите

Правила за вписване и поддържане на регистрите за оперативна съвместимост

Дата на публикуване: 12.10.2022
Последна актуализация: 12.10.2022

Описанието на информационни обекти, без значение колко пълно е то, се изменя във времето. Многократната замяната на остаряло описание с обновеното описание създава няколко проблема за ползващите описанията:

 • как да се именуват различните описания; 
 • как по имената на описанията да се разпознае по-новото от две; 
 • как данни, запазени по остарялото описание, се обработват до ново описание и други.

Име на версията

Именуването на различните описания е необходимо, за да може, например, дадена организация, ползваща конкретно описание, да го посочи еднозначно. Едно публикувано за използване описание ще наричаме „версия“. Името на версията определя еднозначно публикуваното описание.


Удобства, в резултат на използване на имена на версии:

 • разпознаване на най-новата версия измежду две и повече само по имената им.;
 • разпознаване на броя версии между две версии по имената им; 
 • името на версията да е обвързано със съдържанието на версията.

Поредната одобрена версия се дава, например, по шаблона <година><месец><дата>/<пореден-номер>/<контолна-сума>, където: 

 • <година> са четири цифри за година на публикуване на версията, 
 • <месец> са две цифри за месец в годината, 
 • <дата> са две цифри за ден от месеца, 
 • <пореден-номер> е <контолна-сума> е хеш на съдържание на описанието.

Поредният номер на първата версия е 1. Всеки следващ се получава с прибавяне на 1 към предходния номер. Контролната сума е хеш, например, SHA-1  на съдържанието. За всяка страница се пресмята хеш на съдържанието, страниците и хешовете им се подреждат по имената на страниците и отново се хешират. Страницата с основни типове се хешира като първо се подредят типовете по име. Страницата за един информационен обект се хешира като първо се подредят по име полетата и is-a връзките.

Пример за две версии са низовете:

 • „20220401/12/1f578c5cbd31b8f2aecd299df056d6c6dab71ea7“ и 
 • „20220501/15/5861f0fb84ad993439426c2f6560c8ae7d223536“.

 

Съответствие на данните

При публикуването на нова версия се пуска и съответствие за данни, запазени спрямо старото описание – как да се преобразуват до новото. Скокът между две отдалечени версии (между тях има поне една) става с последователно прилагане на съответствията към тях върху данните.


За формалното описание на съответствието е необходимо използването на програмен език, за да се опише алгоритъмът на произволно сложни промени. Ако се използва, например, XML  като носител на данните за група свързани обекти, то може да се ползва XSLT  за описание на съответствието за група свързани обекти.

 

Регулярно публикуване на версия

Версии се публикуват през определен период, например 3 месеца, защото работата по една версия е обемна и е необходимо да се гарантира достатъчно време за подготовка. Потенциална причина за промяна на версия е напълно ново описание на данните. Всяка потенциална промяна на версия може да има име, подобно на името на версията, но с ясно означение за чернова. Работата по създаване на нова версия е експертното комбиниране на одобрените кандидати за промени, събрани за предходен период. Кандидат, който не с правилна структура, се отхвърля.