Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3I27
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P050B1
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги

Дата на публикуване: 28.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги представя основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление.

Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях.

 

►към модела