Z6_PPGAHG800PUHF0646RH9BA0H50
Z7_PPGAHG800P8PF06467ED7P32O5

Семантична оперативна съвместимост

Дата на публикуване: 15.11.2022
Последна актуализация: 17.11.2022

 

Семантична оперативна съвместимост е елемент на оперативната съвместимост, означаващ способността за еднаква интерпретация на едни и същи данни от различни информационни системи

Семантичната оперативна съвместимост обхваща следните аспекти:

  • Семантичният аспект се отнася до значението на отделните данни и взаимоотношението между тях. Той включва разработването на речници и схеми за описване на обмена на данни и гарантира, че отделните данни се разбират по еднакъв начин от всички страни.
  • Синтактичният аспект се отнася до описването на точния формат на подлежащата на обмен информация по отношение на граматика и формат.

Постигането на семантична оперативна съвместимост на национално ниво предполага:

  • поддържане на общи речници, таксономии,
  • структури от метаданни;
  • стандарти и спецификации, които спомагат за техническата оперативна съвместимост;
  • регистри с формализирани дефиниции на първичните данни и информционните обекти, които ги съдържат.

 

Описание и връзки към основни речници

 

Основен речник на физическо лице (Core Person Vocabulary)

Основният речник на физическо лице представя минимален набор от класове и свойства за описване на физическо лице, т.е. самия индивид, без да засяга всяка роля, която може да изпълнява в обществото или отношенията, които има с други хора, организации или собственост; всички от които допринасят значително за по-широката концепция за идентичност.

https://semiceu.github.io/Core-Person-Vocabulary/releases/2.00/

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/core-person-vocabulary/release/200

Основен речник на юридическо лице (Core Business Vocabulary)

Основният речник на юридическо лице предоставя минимален набор от класове и свойства за описание на юридически лица, тоест търговски организации, които са официално регистрирани в съответния орган и могат да бъдат открити в бизнес регистрите. Това изключва едноличните търговци, виртуалните организации и други видове „Agents“, които могат да правят бизнес.

https://semiceu.github.io/Core-Business-Vocabulary/releases/2.00/

https://joinup.ec.europa.eu/collection/registered-organization-vocabulary/solution/core-business-vocabulary/release/200

Основен речник на местоположението (Core Location Vocabulary)

Местоположенията могат да бъдат описани по три основни начина:

  • чрез използване на име на място,
  • чрез използване на геометрия или
  • чрез използване на адрес.

Конкретният контекст определя кой метод за описание на местоположение е най-подходящ. Семантичният речник на местоположението осигурява структура и за трите.

ISO 19112 дефинира местоположението като „разпознаваемо географско място“.

Възможен начин за представяне на местоположение е чрез използване на разпознаваемо име (напр. „Народно събрание“).

Речникът дефинира свойство, което позволява местоположението да бъде дефинирано чрез URI, като GeoNames или DBpedia URI.

Няма поставени ограничения за определен брой елементи върху нито едно свойство на класовете Location, Address или Geometry, за да се увеличи максимално гъвкавостта. Един адрес може да бъде дефиниран по различни начини, геометрия може да бъде дефинирана с помощта на различни координатни референтни системи и едно място може да няма разпознато име или да има множество имена. Основният речник за местоположение прави минимален брой предположения за това какви данни ще бъдат кодирани.

https://semiceu.github.io/Core-Location-Vocabulary/releases/2.00/

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/core-location-vocabulary/release/200

Основен речник на доказателствата и критериите (Core Evidence and Criterion Vocabulary)

Основният речник на доказателствата и критериите описва принципите и средствата, които частно лице трябва да изпълни, за да отговаря на дадени условия или да бъде квалифицирано да извършва обществени услуги. Критерият (Criterion) е правило или принцип, който се използва за преценка, оценка или тестване на нещо. Доказателството (Evidence) е средството, чрез което даден критерий може да бъде доказан.

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/e-government-core-vocabularies/core-criterion-and-core-evidence-vocabulary

Основен речник на публична организация (Core Public Organisation Vocabulary)

Основният речник на публичните организации описва публичните организации с връзки към описания на обществени услуги, членове на персонала или други ресурси, като съответното законодателство, политики и юрисдикция в Европейския съюз.

https://semiceu.github.io/CPOV/releases/2.00/

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/core-public-organisation-vocabulary/about

Основен речник на обществените услуги (Core Public Service Vocabulary)

Основният речник на обществените услуги обхваща основните характеристики на услугата, предлагана от публичната администрация. Такива характеристики включват наименованието, описанието, входните данни, изходните данни, източниците, местоположенията и пр. на обществената услуга. В резултат на този речник по-лесно се обменя основна информация за отделни услуги от публичния сектор.

Обществените услуги се регулират от набор от правила. Те обикновено се определят от една организация и прилагат комбинация от законодателство и политика, т.е. правилата ще се намират в рамките на официална рамка, която може да бъде решена на всяко ниво – от местно до наднационално, от произволен брой органи.

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/core-public-service-vocabulary/release/101

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/core-public-service-vocabulary-application-profile/about

Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение (Core Public Service Vocabulary Application Profile)

Основният речник на обществените услуги – Профил на приложение (CPSV-AP) е спецификация на данни за многократна употреба и разширяване, използвана за хармонизиране на начина, по който обществените услуги са описани в машинно четим формат. CPSV-AP улавя основни характеристики на обществена услуга, като име, описание, компетентна публична организация, продукция и т.н. В резултат, публичните администрации и доставчиците на услуги могат да използват този подход, за да опишат своите услуги и да гарантират общ модел на ниво домейн, както и гранична оперативна съвместимост – на европейско, национално и местно ниво.

CPSV-AP представя характеристиките на публичната услуга много по-подробно, в сравнение с CPSV, като добавя към характеристиките от CPSV.

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/core-public-service-vocabulary-application-profile/release/221

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/core-public-service-vocabulary-application-profile/about

Основен речник на стандарти и спецификации (Core Standards and Specifications Vocabulary)

Основният речник на стандартите и спецификациите се използва за обмен на информация, свързана със стандарти и спецификации между софтуерни решения, както и за описанието на самите тях, като EIRA, CPSV, IMAPS, наред с други спецификации. CSSV е ключовият елемент за разработването на EIRA Библиотеката на спецификациите за оперативна съвместимост (ELIS).

https://joinup.ec.europa.eu/collection/common-assessment-method-standards-and-specifications-camss/solution/core-standards-and-specifications-vocabulary-cssv/release/120

Основен речник за оценка (Core Assessment Vocabulary)

Дефинира какво е „Оценка“ на „активи“ и как да се извърши оценката въз основа на „Критерии“. Това е речник, независим от домейна, което означава, че може да се използва за оценка на всякакъв вид активи.

Включва и дефинира основните елементи, участващи в оценката на даден актив, независимо от това какъв е активът. Чрез повторно използване на други речници и дефиниране на модел на данни за многократна употреба и разширяване, той може да улесни обмена на информация между агентите (Agents).

Позволява да се структурират данните и да се даде възможност за оперативна съвместимост на оценките за „всичко“, което може да се изисква чрез критерии и доказателства.

https://joinup.ec.europa.eu/collection/semantic-interoperability-community-semic/solution/e-government-core-vocabularies/core-assessment-vocabulary