Z6_PPGAHG8001M62068VO30P0DSB6
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P0DSR7
Основен речник на физическо лице Основен речник на юридическо лице Основен речник на местоположението Основен речник на доказателствата и критериите Основен речник на публична организация Основен речник на обществените услуги Основен речник на обществените услуги – Профил на приложение Основен речник на стандарти и спецификации Основен речник за оценка

Основен речник на обществените услуги (Core Public Service Vocabulary) 

Дата на публикуване: 04.10.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

Основният речник на обществените услуги обхваща основните характеристики на услугата, предлагана от публичната администрация. Такива характеристики включват наименованието, описанието, входните данни, изходните данни, източниците, местоположенията и пр. на обществената услуга. В резултат на този речник по-лесно се обменя основна информация за отделни услуги от публичния сектор. 

Обществените услуги се регулират от набор от правила. Те обикновено се определят от една организация и прилагат комбинация от законодателство и политика, т.е. правилата ще се намират в рамките на официална рамка, която може да бъде решена на всяко ниво – от местно до наднационално, от произволен брой органи.
При анализа е използвана версия 1.01 .
 

Core Public Service Vocabulary