Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR34B5
Z7_PPGAHG8001M62068VO30P050R0
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Модул за електронна автентикация (е-Автентикация)

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 04.10.2022

Системата за електронна автентикация предоставя единна централизирана услуга за автентикация (SingleSign-On) като издава атестати, идентифициращи потребителите в информационната среда на електронното управление.

Атестатите се издават с ограничена продължителност на валидност и се използват за еднократна автентикация за достъп до конкретен ресурс в средата на електронното управление, т.е. в системата, през която е осъществил вход и идентификация.  

Хоризонталната система за е-Автентикация, като част от Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (ЕАУ), разработена и поддържана от ДАЕУ, обслужва процеса на електронна идентификация и автентикация на физически и юридически лица.

 

► повече информация