Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKRJOG6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HQ8I1
Правен аспект Организационен аспект Семантичен аспект Технически аспект – приложения Технически аспект - инфраструктура Гледни точки

Гледни точки

Дата на публикуване: 01.09.2022
Последна актуализация: 18.11.2022

РАОС включва следните Гледни точки

 • API
 • Концептуален модел за предоставяне на интегрирани ЕАУ
 • Метамодел на РАОС
 • Високо ниво
 • Управление на оперативната съвместимост
 • Неприкосновеност на личния живот
 • Сигурност на оперативната съвместимост
 • Оперативно съвместимо Европейско решение
 • Ключови способстващи фактори за оперативна съвместимост

 

 • API

Гледната точка на API включва най-важните архитектурни градивни блокове, необходими при моделирането на API интерфейс.  
Градивните блокове, включени в гледната точка на API, представляват целия набор от блокове, необходим за проектиране на API интерфейс, достъпен през уеб интерфейс.

Гледна точка API

 

 • Концептуален модел за предоставяне на интегрирани ЕАУ

Концептуален модел за предоставяне на интегрирани ЕАУ насърчава възможността за повторна употреба като двигател за оперативна съвместимост, като признава, че европейските публични услуги следва да използват повторно информация и услуги, които вече съществуват и могат да бъдат достъпни от различни източници в рамките на или извън организационните граници на публичните администрации. Информацията и услугите следва да могат да се извличат и да се предоставят в оперативно съвместими формати. Следва да се разгледат изискванията за сигурност и неприкосновеността на личния живот и да се определят мерки за предоставянето на всяка обществена услуга в съответствие с плановете за управление на риска. Удостоверителните услуги следва да се използват в съответствие с Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги като механизми, които гарантират сигурен и защитен обмен на данни в публичните услуги.

Гледна точка Концептуален модел за предоставяне на интегрирани ЕАУ

 • Метамодел на РАОС

Целта на модела е да даде формално описание в машинно четим формат на концепциите в РАОС в рамките на една област. Да представи понятията и връзките между тях, като дава възможност за логически изводи, търсене, достъп и анализ.

Гледна точка Метамодел на РАОС

 • Високо ниво

Гледната точка "Високо ниво" предоставя обобщаваща перспектива на основните архитектурни градивни блокове от всички изгледи.
На тази гледна точка, са представени градивните блокове, които свързват изгледите на РАОС.

Гледна точка Високо ниво

 • Управление на оперативната съвместимост

В гледната точка "Управление на оперативната съвместимост" се моделират най-важните архитектурни градивни елементи, които се отнасят до решения относно рамки за оперативна съвместимост, институционални договорености, организационни структури, роли и отговорности, политики, споразумения и други аспекти на осигуряване и наблюдение на оперативната съвместимост на национално равнище и на равнище ЕС. Поради това тя не включва оперативни архитектурни строителни блокове като споразумения за оперативна съвместимост.

Управлението на оперативната съвместимост е ключът към цялостен подход към оперативната съвместимост, тъй като обединява всички инструменти, необходими за нейното прилагане.

Гледна точка Управление на оперативната съвместимост

 • Неприкосновеност на личния живот

Тук се подчертават градивните елементи, които са от значение при прилагането на Общия регламент за защитата на данните (ОРЗД) или при оценката на съществуваща архитектура спрямо принципите на ОРЗД. Публичните администрации трябва да гарантират неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и поверителността, автентичността и целостта на информацията, предоставена от гражданите и бизнеса.

Гледна точка Неприкосновеност на личния живот

 • Сигурност на оперативната съвместимост

Гледната точка "Сигурност на оперативната съвместимост" моделира най-важните архитектурни блокове, свързани както със сигурността, така и с неприкосновеността на личния живот в областта на оперативната съвместимост. Гражданите и бизнеса трябва да бъдат уверени, че взаимодействат с публичните органи в сигурна среда и при пълно спазване на законодателството като Общия регламент за защитата на данните, както и Регламента за електронната идентификация и удостоверителните услуги.

Гледна точка Сигурност на оперативната съвместимост

 • Оперативно съвместимо Европейско решение

Оперативно съвместимото европейско решение включва градивни блокове, свързани с моделирането на оперативно съвместими решения в цяла Европа.

Гледна точка Оперативно съвместимо Европейско решение

 • Ключови способстващи фактори за оперативна съвместимост

Гледната точка оценява готовността за постигане на структурна, поведенческа и управленска оперативна съвместимост. Ефикасно и ефективно предоставяне на публични услуги често изисква различните администрации да работят заедно, за да отговорят на нуждите на крайните потребители. Когато участват множество организации, съществува необходимост от координация и управление от страна на органите по отношение на планиране, изпълнение и използване на европейските обществени услуги.

Осигуряването на оперативна съвместимост при изготвянето на правни инструменти, организационни работни процеси, обмен на данни/информация/знания, услуги и компоненти, които подпомагат европейските оперативно съвместими цифрови публични услуги, е перманентна задача, тъй като оперативната съвместимост редовно се нарушава от промени в средата, т.е. в законодателството, нуждите на бизнеса или гражданите, организационната структура на публичните администрации, работните процеси и появата на нови технологии.

Гледна точка Ключови способстващи фактори за оперативна съвместимост