Z6_PPGAHG800HCO2068BBGAKR3C85
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561H6BL1
Единен модел за заявяване , заплащане и предоставяне на електронни административни услуги Единен портал за достъп до електронни административни услуги (EПДЕАУ) Модул за електронна автентикация (е-Автентикация) Модул за електронно плащане (e-Плащане) Модул за електронно връчване (е-Връчване) Среда за междурегистров обмен на данни (RegiX) Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС) Портал за разработчици и хранилище за отворен код (GitLab) Портал за отворени данни Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)

Среда за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Дата на публикуване: 26.08.2022
Последна актуализация: 19.12.2022

Oбменът на електронни документи, които съдържат електронни зaявления между администрациите,  се извършва единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол.

Задължението за всички администрации да обменят документи помежду си единствено по електронен път е в сила от 1 ноември 2018 година.  

 

►Повече информация