Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HICD5
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HISU0

Таблица с градивни елементи Технически аспект – приложения

Дата на публикуване: 03.10.2022
Последна актуализация: 12.10.2022

Архитектурен градивен блок (ABB)

Тип

Описание

Административен капацитет за предоставяне на ЕАУ

Capability

ОПИСАНИЕ: Административен капацитет е способността на администрациите да постигат своите цели при предоставянето на административни услуги чрез: - стратегическо планиране и целеполагане, - поддържане на организационни структури и отговорности, - изграждане на ефективни и ефикасни бизнес процеси, - управление на човешките ресурси, - внедряване на ИКТ за автоматизация на дейностите.

Архитектурен принцип

Principle

ОПИСАНИЕ: Принципите на архитектурата дефинират основните общи правила и насоки за изграждането на организационни архитектури и внедряването на  ИТ решения в администрациите. Те отразяват нуждите на различните категории заинтересовани страни. Например, ориентация към гражданите, откритост, прозрачност, административно опростяване, сигурност и др.

Блокчейн услуга

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата действа като разширяващ се списък на криптографски подписани, неотменими транзакционни записи, споделени от всички участници в мрежата. Всеки запис съдържа времеви печат и референтни връзки към предишни транзакции. С тази информация всеки, който има права за достъп, може да проследи трансакционно събитие във всеки момент от неговата история, принадлежащо на всеки участник. Блоковата верига е архитектурен дизайн на по-широката концепция за разпределени книги.

Детайлно архитектурно изискване

Requirement

ОПИСАНИЕ: Дефинира изисквания към решението или услугата на детайлно ниво.

Директория

Data Object

ОПИСАНИЕ: Обект, действащ като структура за каталогизиране на файлова система, която съдържа препратки към други компютърни файлове и евентуално други директории.

Доставчик на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (1) от ЗЕУ, доставчик на електронни административни услуги е административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.

Електронна административна услуга

Business Service

ОПИСАНИЕ: Съгласно допълнителните разпоредби на ЗЕУ "Административна услуга" е: а) издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение; б) издаването на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения; в) извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице; г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга; д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация. "Вътрешна административна услуга" е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг за осъществяване на неговите правомощия. Съгласно чл. 8. (1) от ЗЕУ, електронни административни услуги са административните услуги, предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции, както и обществените услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.

Инструмент за извършване на електронни разплащания

Grouping

 

Инструмент за предоставяне на виртуално работно място

Grouping

 

Инструменти за анализ на данни

Grouping

 

Инструменти за защита на неприкосновеността на личния живот

Grouping

 

Инструменти за идентификация и достъп

Grouping

 

Инструменти за извличане на знания

Grouping

Инструменти за извличане на полезни знания от данни

Инструменти за извършване на обществени поръчки

Grouping

 

Инструменти за оркестрация

Grouping

 

Инструменти за откриване на услуги

Grouping

 

Инструменти за превод

Grouping

 

Инструменти за сигурен обмен на данни

Grouping

 

Инструменти за сигурност

Grouping

 

Инструменти за тестване съответствието с изискванията за оперативна съвместимост

Grouping

 

Инструменти за удостоверяване на авторство

Grouping

 

Инструменти за управление на данни

Grouping

 

Инструменти за управление на потребителското изживяване

Grouping

 

Интерфейс за достъп до оперативно съвместимото европейско решение и за улесняване на обмена на информация

Grouping

Интерфейс за достъп до Оперативно съвместимо европейско решение и за подпомагане обмен на информация

Информационна инфраструктура за хостинг на сървъри, комуникационно оборудване и съхранение на данни

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Технологична услуга, която предоставя възможност за хостинг на оперативно съвместими европейски решения и осигурява необходимата мрежова свързаност за работата на тези решения.

Инфраструктура като услуга (IaaS)

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Инфраструктура като услуга (IaaS) представлява стандартизирано, високо автоматизирано предлагане на компютърни ресурси, притежавани от доставчик на услуги, допълнени от възможности за съхранение на данни и комуникационно оборудване, предлагани на клиентите при поискване. Предлаганите ресурси са мащабируеми и могат да се променят в почти реално време и се измерват чрез използване. Интерфейсите на самообслужване, включително API и графичен потребителски интерфейс (GUI), са изложени директно на клиентите. Ресурсите могат да бъдат един или няколко и се хостват от доставчика на услуги или на място в центъра за данни на клиента.

Каталог на приложно-програмни интерфейси (API)

Data Object

ОПИСАНИЕ: Каталог от всички налични API за използване от дадено решение.

Каталог на синтактични съответствия между данните на отделни системи

Data Object

 

Каталог на съответствията между понятията на отделни онтологични класове

Data Object

 

Каталог от софтуерни компоненти (продукти и услуги)

Data Object

ОПИСАНИЕ: Каталог, предоставящ информация за налични софтуерни продукти и услуги с цел да бъдат преизползвани за изграждането на оперативно съвместими решения.

Компонент за автентикация на потребителите

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ функционалността за автентикация на потребители (физически или юридически лица), както и валидиране на произходът и целостта на данните в електронна форма.

Компонент за анализ на данни

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за анализ на данни.

Компонент за архивиране на електронни данни

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за архивиране на електронни данни.

Компонент за възлагане изпълнението на обществени поръчки по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за възлагане изпълнението на обществени поръчки по електронен път.

Компонент за договаряне изпълнението на обществени поръчки по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за договаряне изпълнението на обществени поръчки по електронен път.

Компонент за електронно кандидатсване (обмен на документи и съобщения) по обществени поръчки

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за електронно кандидатсване (обмен на документи и съобщения) по обществени поръчки.

Компонент за защита на достъпа (защитна стена)

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за защита на достъпа (защитна стена).

Компонент за защита неприкосновеността на личния живот

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за защита на неприкосновеността на личния живот.

Компонент за заявки за доставки по дадена обществена поръчка по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за заявки за доставки по дадена обществена поръчка по електронен път.

Компонент за извличане на знания

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за извличане на знания.

Компонент за извличане, преобразуване и зареждане на данни (ETL)

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за извличане, преобразуване и зареждане на данни (ETL).

Компонент за извършване на електронно плащане

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за извършване на електронно плащане.

Компонент за извършване на уведомления за обществени поръчки по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за извършване на уведомления за обществени поръчки по електронен път.

Компонент за издаване на фактура по изпълнение на електронни обществени поръчки

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за издаване на фактури по изпълнение на обществени поръчки по електронен път.

Компонент за изкуствен интелект

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за изкуствен интелект.

Компонент за каталог на синтактични съответствия между данните на отделни системи

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга, предоставяща каталог на синтактични съответствия между данните на отделни системи.

Компонент за каталог на съответствията между понятията на отделни онтологични класове

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга, предоставяща каталог на съответствията между понятията на отделни онтологични класове.

Компонент за качество на данните

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за валидиране качеството на данните.

Компонент за машинен превод

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за машинен превод от чужд език.

Компонент за одит на достъпа до информационни ресурси

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за одит на достъпа до информационни ресурси.

Компонент за оперативно съвместими решения

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, представляващ капсулирана функционалност, предоставена от цифрово оперативно съвместимо решение.

Компонент за оркестрация

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за оркестрация.

Компонент за отразяване изпълнението на дадена обществена поръчка по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за отразяване изпълнението на дадена обществена поръчка по електронен път.

Компонент за оценяване на предложения за изпълнения на обществени поръчки по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за оценяване на предложения за изпълнения на обществени поръчки по електронен път.

Компонент за персонализирана автоматична проверка за валидност на документи

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за автоматизирана проверка за валидност на документи.

Компонент за персонализирани настройки за начин на предоставяне на ЕАУ

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за персонализирани настройки за начин на предоставяне на ЕАУ.

Компонент за подаване на предложения за изпълнение на дадена обществена поръчка по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за подаване на предложения за изпълнение на дадена обществена поръчка по електронен път.

Компонент за предоставяне на виртуално работно място

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за предоставяне на виртуално работно място.

Компонент за предоставяне на достъп до обществени поръчки по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за предоставяне на достъп до обществени поръчки по електронен път.

Компонент за предоставяне на удостоверителни услуги

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент за предоставяне на удостоверителни услуги реализира електронна услуга, обикновено предоставяна срещу възнаграждение, която включва следните функции: а) създаване, проверка и валидиране на електронни подписи, електронни печати или електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удостоверения, свързани с тези услуги; или б) създаване, проверка и валидиране на удостоверения за автентичност на уебсайт; или в) съхраняване на електронни подписи, печати или удостоверения, свързани с тези услуги.

Компонент за публикуване на данни

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за публично предоставяне на данни за обща употреба.

Компонент за реализиране на API каталог

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за търсене на API ресурси и поддържане на API каталог.

Компонент за Регистър на услуги

Application Component

ОПИСАНИЕ: Каталог с регистър от системни услуги, реализиран така, че услугите да бъдат "откриваеми" за останалите системи и услуги.

Компонент за сигурен обмен на данни

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за сигурен обмен на данни.

Компонент за съхраняване на персонална информация и достъп до нея (профил)

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за управление на потребителски профили.

Компонент за тестване на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за тестване на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост.

Компонент за търсене и предоставяне на информация за обществени поръчки по електронен път

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за търсене и предоставяне на информация за обществени поръчки по електронен път.

Компонент за удостоверяване на единно време

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за удостоверяване на единно време.

Компонент за управление на данни

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за управление на данни.

Компонент за управление на достъпа

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за управление на достъпа.

Компонент за управление на метаданни

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за управление на метаданни.

Компонент за управление на форми и формуляри

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ услуга за управление на съдържание, форми и формуляри.

Компонент, реализиращ блокчейн услуга

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ блокчейн услуга.

Компоненти за управление на потребителското изживяване (дизайн на приложения)

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компоненти, реализиращи услуги за управление на потребителското изживяване (дизайн на приложения).

Машинен интерфейс

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Набор от средства, позволяващи обмена на данни между информационни системи.

Обект за съхраняване и извличане на триплекс колекции от стрингове

Data Object

ОПИСАНИЕ: Обект данни, който съхранява и извлича триплекс колекции от стрингове.  Тези триплексни колекции, известни още като семантични тройки, представляват зависимост субект-предикат-обект, които съответстват на определението, дадено от стандарта RDF (Рамка за описание на ресурси). Този формат позволява знанията да бъдат представени по машинно четим начин като всяка част от RDF тройката е индивидуално адресируема чрез уникален URI адрес.

Обща правна рамка

Business Object

ОПИСАНИЕ: Обща правна рамка се формира от (пре)използваеми правни ресурси, във връзка с постигането на целите на обществената политика. Правния характер на ресурсите дава възможност за постигане на оперативна съвместимост от правна гледна точка и по-конкретно: 1) структурна оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи повторното използване и/или споделяне на законодателството (т.е. каталог на законодателството, който дава възможност за предоставяне/консумиране на правни текстове между администрациите и трансгранично); 2) поведенческа оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи обмена на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници (т.е. законодателство относно знанията, информацията и обмена на данни, позволяващи предоставянето/консумирането на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично); и 3) управленска оперативна съвместимост чрез законодателство, поддпомагащо сътрудничеството с вътрешни/външни участници, обменящи данни, информация или знания (т.е. споразумения за правна оперативна съвместимост относно правни условия, гарантиращи правна сигурност, позволяващи договорени правни условия/условия за споделяне, повторна употреба и обмен на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично).

Оперативно съвместимо IT решение

Application Component

ОПИСАНИЕ: Оперативно съвместимото IT решение е компонент, който предоставя цифрова публична услуга в изпълнение на общата европейска законодателна рамка, управлявана в съответствие с рамка за споделено управление, достъп до семантични активи в споделена база от знания и използване на цифрови ресурси на споделена платформа, която дава възможност за трансграничен/транс-организационен обмен на данни, информация и знания между публичните администрации, предприятията и гражданите в подкрепа на прилагането на европейска, национална или местна публична политика.

Откриване на услуги и регистър на услуги

Application Service

ОПИСАНИЕ: Осигурява достъп до софтуерни системи по интернет чрез използване на стандартни протоколи. В основния сценарий има доставчик на уеб услуги, който публикува услуга и потребител на уеб услуги, който използва тази услуга. Откриването на услуги е процес на намиране на подходящи уеб услуги за дадена задача.

Платформа като услуга (PaaS)

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Платформа като услуга (PaaS) предоставя възможностите (ресурсите) на приложна инфраструктура (middleware) като услуга. Има множество видове PaaS, например, платформа за приложения като услуга (aPaaS), платформа за интеграции PaaS (iPaaS), платформа за управление на API PaaS (apimPaaS), функция PaaS (fPaaS), бизнес анализи PaaS (baPaaS), IoT PaaS и база данни PaaS (dbPaaS). Платформата може да бъде управляване от доставчика на услугата (provider-managed) или от ползвателя (self-managed), също така може да бъде предоставена на много ползватели (multitenant) или само на един (dedicated).

Получател на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (2) от ЗЕУ, получател на електронни административни услуги е гражданин или организация, които ползват електронни административни услуги.

Потребителски интерфейс

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Набор от средства, позволяващи взаимодействие между човек и софтуерна система.

Предоставяне на електронна административна услуга

Business Interface

ОПИСАНИЕ: Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по разбираем и достъпен начин предоставяните от него услуги, както и основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни дминистративни услуги. Самия начин на предоставяне е дефиниран в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Приложно-програмен интерфейс (API)

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Представлява интерфейсите на различни градивни елементи, които разработчикът може да сглоби, за да създаде приложение. Разработчикът на приложения използва API за изграждане на приложение чрез комбиниране на различни налични софтуерни библиотеки за постигане на конкретна цел.

Регистър на услуги

Data Object

ОПИСАНИЕ: Регистъра на услуги предоставя централизирано информация за регистрираните в него услуги, включвайки конфигурационна информация, наименование на услугите, предоставяне на разпределена синхронизация и предоставяне на групови услуги. Всички тези видове услуги се използват под една или друга форма от разпределени приложения. Използва се за осъществяване на бърза и лесна комуникация и обмен на данни, при изграждане на решения, чиято архитектура е ориентирана към услугите (SOA). Явява се ключов фактор за осъществяване на оперативна съвместимост при предостявяне (провизиране) и използване (консумиране) на бек-офис услуги.

Софтуерен компонент реализиращ каталог от компоненти

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, реализиращ  част от софтуерен продукт и съдържащ информация за него, като част от цялостния каталог от компонети.

Софтуерно решение като услуга (SaaS)

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Технологична услуга, предоставяща софтуерно решение, притежавано и управлявано дистанционно от един или повече доставчици. Доставчикът доставя софтуер, който се консумира от много договорени клиенти по всяко време на базата на заплащане за използване или като абонамент въз основа на показатели за използване.

Спецификация на IT решение

Data Object

ОПИСАНИЕ: Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, ПРИЛОЖЕНИЕ II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИКТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, посочва изискванията към спецификациите към ИТ решения: 1.Техническите спецификации са приети от пазара и тяхното прилагане не затруднява оперативната съвместимост със съществуващи европейски или международни стандарти. Пазарното приемане може да се онагледи с примери от практиката за съвместимо прилагане от различни доставчици. 2.Техническите спецификации са съгласувани, тъй като те не са в противоречие с европейските стандарти – тоест обхващат области, за които не се предвижда приемане на нови европейски стандарти в рамките на разумен период от време, когато съществуващите стандарти не са придобили навлизане на пазара или когато тези стандарти са остарели и когато транспонирането на техническите спецификации в европейски стандартизационни документи не е предвидено в рамките на разумен период от време. 3.Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва ИКТ технически спецификации и не е европейска организация за стандартизация, национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии: а)отвореност: техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани лица на пазара или пазарите, засегнати от тези технически спецификации; б)консенсус: процесът на вземане на решения се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие; в)прозрачност: i)цялата информация относно техническите дискусии и вземането на решения е архивирана и идентифицирана; ii)информацията за (новите) дейности по стандартизация е публично и широко оповестена с подходящи и достъпни средства; iii)потърсено е било участието на всички относими категории заинтересовани лица с оглед постигането на баланс; iv)коментарите на заинтересованите лица са били разгледани и е предоставен отговор. 4.Техническите спецификации отговарят на следните изисквания: а)поддържане: за дълъг период от време са гарантирани наличието и поддържането на актуалността на публикуваните спецификации; б)достъпност: спецификациите са общодостъпни с цел прилагането и използването им при разумни условия (включително срещу разумна такса или безплатно); в)правата върху интелектуална собственост, които са от съществено значение за прилагането на спецификациите, се преотстъпват под формата на лицензия на заявителите при (справедливи) приемливи и недискриминационни условия (т.нар. подход (F)RAND), които включват, по преценка на носителя на правата върху интелектуалната собственост, безплатно предоставяне на лицензия за основни права върху интелектуалната собственост; г)относимост: i)спецификациите са ефективни и относими; ii)спецификациите трябва да отговарят на пазарните нужди и на нормативните изисквания; д)неутралност и стабилност: i)при възможност спецификациите са по-скоро резултатно ориентирани, отколкото базирани върху концептуалните или дескриптивните характеристики; ii)спецификациите не водят до изкривяване на пазара и не ограничават възможностите за ползвателите да развиват на тяхна основа конкуренцията и иновациите; iii)спецификациите се основават на авангардни научни и технологични разработки; е)качество: i)качеството и степента на подробност са достатъчна предпоставка за разработването на набор от конкурентни варианти на оперативно съвместими продукти и услуги; ii)стандартизираните интерфейси не са скрити или контролирани от никого, освен от организациите, които са приели техническите спецификации.

Споделена база знания

Data Object

ОПИСАНИЕ: Споделената база от знания се формира от използваеми данни, информация и ресурси от знания, във връзка с постигането на целите на публичната политика, позволяващи: 1) структурна оперативна съвместимост чрез семантични ресурси, поддържащи повторно използване и/или споделяне на данни, информация и знания (т.е. каталог на набори от данни, позволяващ предоставяне/консумиране на данни, информация и знания между публичните администрации и трансгранично); 2) поведенческа оперативна съвместимост чрез семантични ресурси, поддържащи възможностите за обмен на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници (т.е. съпоставяне на метаданни, позволяващи предоставянето/консумирането на данни/информация/знания  между публичните администрации и трансгранично); и 3) управленска оперативна съвместимост чрез семантични ресурси, поддържащи сътрудничеството с вътрешни/външни участници, обменящи данни, информация или знания (т.е. споразумения за семантична оперативна съвместимост относно тълкувания, позволяващи споделяне, повторна употреба и обмен на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично).

Споделена платформа

Application Component

Споделена платформа е компонент, който включва (пре)използваеми ИКТ ресурси, изградени в съответствие с постигането на целите на публичната политика, което дава възможност за оперативна съвместимост от техническа гледна точка на различни равнища в публичната администрация, между администрациите и на трансгранично ниво. Споделената платформа дава възможност за: 1) структурна оперативна съвместимост чрез ИКТ ресурси, подпомагащи повторно използване и/или споделяне на електронни административни услуги (т.е. услуга за регистър на услугите); 2) поведенческа оперативна съвместимост чрез ИКТ ресурси, подпомагащи възможностите за обмен на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници (т.е. технически интерфейси); и 3) управленска оперативна съвместимост чрез ИКТ ресурси, подпомагащи осигуряването и контрола на сътрудничеството с вътрешни/външни страни, които обменят данни, информация и знания (т.е. споразумения за техническа оперативна съвместимост).

Споразумение за взаимодействие между ЕАУ

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумение, позволяващо взаимодействие между електронни административни услуги.

Стратегическо решение за аутсорсинг

Grouping

 

Сценарии за тестване на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост

Business Object

ОПИСАНИЕ: Документ, в който се посочва последователност от действия за извършване на тесове за оперативна съвместимост.

Техническо споразумение

Contract

ОПИСАНИЕ: Това споразумение представлява рамка и форум за определяне на общи интереси, приоритети, политически диалог и необходимите инструменти за стратегическо и технологично сътрудничество.

Споразумение за техническа оперативна съвместимост

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумението за техническа оперативна съвместимост е средството, чрез което оторизираните органи възлагат конкретни спецификации за техническа оперативна съвместимост, като по този начин гарантират, че организациите (опериращи в рамките на различни технически рамки, политики и стратегии) са в състояние да работят заедно.

Уеб услуга

Application Interface

Представлява софтуерна система, която предоставя комуникация между взаимносъвместими компютърни системи по компютърни мрежи.

Управление съдържанието на техническото приложение

Grouping

 

Услуга за автоматизирана проверка за валидност на документи

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя възможност за автоматизирани електронни проверки на валидността на документи с определа давност.

Услуга за анализ на данни

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за анализиране на голямо количество необработени данни, с цел да се направят заключения относно конкретна информация. Услугите за анализ на данни позволяват автоматизацията на механични процеси и алгоритми, които работят над сурови данни, така че да бъде представена полезна информация за човека.

Услуга за архивиране на електронни данни

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за управление на метаданни предоставя възможност за постоянно или дългосрочно съхранение на избрани електронни документи или информация.

Услуга за валидация

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за валидиране на произходът и целостта (интегритета) на данните в електронна форма.

Услуга за валидиране качеството на данните

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, отнасяща се до всяка дейност, насочена към проверка дали стойността на даден елемент от данни съответства на определен набор от допустими стойности. Валидирането на данните може да бъде последвано от коригиращи действия - редактиране или премахване на данни.

Услуга за възлагане изпълнението на обществени поръчки по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за възлагане изпълнението на обществени поръчки по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за договаряне изпълнението на обществени поръчки по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за договаряне изпълнението на обществени поръчки по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за електронен времеви печат (удостоверяване на време)

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за установяване на доказателства, че дадени електронни данни са съществували в определен момент.   „Електронен времеви печат“ отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и представлява електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден момент, за доказване на авторство към определена дата и други. "Квалифицираният електронен времеви печат (КЕВП)" отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и стандарта ETSI EN 319 422, предоставя калибрирано официално време, което удостоверява по сигурен и проследим начин съществуването на цифрови данни, включително съдържание на електронен документ преди определен момент. Приложено към Квалифициран електронен подпис, КЕВП утвърждава, че електронният подпис е създаден преди момента, указан в КЕВП. КЕВП се издава в съответствие с Регламент (ЕС) 910/2014 и стандарта ETSI EN 319 421 Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps.

Услуга за електронен печат

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за подписване на електронен набор от данни (електронна форма / електронен документ), от името на юридическо лице, чрез електронен печат по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Услуга за електронна автентикация

Application Service

ОПИСАНИЕ:
Eлектронна автентикация предоставя единна централизирана услуга за автентикация (SingleSign-On), като издава атестати, идентифициращи потребителите в информационната среда на електронното управление.
Атестатите се издават с ограничена продължителност на валидност и се използват за еднократна автентикация за достъп до конкретен ресурс в средата на електронното управление, т.е. в системата, през която потребителят е осъществил вход и идентификация.

Услуга за електронно кандидатсване (обмен на документи и съобщения) по обществени поръчки

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за електронно он-лайн кандидатсване (обмен на документи и съобщения) по обществени поръчки, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за електронно подписване

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за подписване на електронен набор от данни (електронна форма / електронен документ), от името на физическо лице. Съгласно чл. 22. от ЗЕУ, интегритетът и авторството на подадените по електронен път изявления се установяват чрез електронен подпис.

Услуга за защита на достъпа (защитна стена)

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, представляваща набор от интегрирани мерки за сигурност, предназначени да предотвратят неразрешен електронен достъп до мрежова компютърна система.

Услуга за защита на неприкосновеността на личния живот

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата дава възможност за съхраняване, защита, анонимизиране, псевдонимизиране, коригиране и изтриване на лични данни в отговор на Препоръка 15 на ЕРОС (EIF): „Определяне на обща рамка за сигурност и неприкосновеност на личния живот и създаване на процеси за публични услуги, които да гарантират сигурен и надежден обмен на данни както между публичните администрации, така и при взаимодействието им с гражданите и предприятията.“

Услуга за заявки за доставки по дадена обществена поръчка по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за заявки за доставки (например към подизпълнители) по дадена обществена поръчка по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за извличане на знания

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга извършваща изключително сложен процес, при който много инструменти за манипулиране на данни с различни характеристики трябва да се използват заедно, за да се постигне целта за извличане на неизвестна, потенциално полезна информация.

Услуга за извличане, преобразуване и зареждане на данни (ETL)

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата дава възможност за извличане на данни от даден източник, трансформирането им от едно представяне в друго и зареждането им в друга среда. Трансформирането на данните от едно представяне в друго се реализира чрез преобразуване на вътрешните структури от данни в общи и съгласувани оперативно съвместими формати, както е посочено в Препоръка № 41 на ЕРОС (EIF).

Услуга за извършване на електронно плащане

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя възможност за извършване на платежни операции по електронен път, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създават се електронни платежни документи и се осигурява възможност за плащането им по избран от потребителите начин, както и да се автоматизира процесът по уведомяване на доставчиците на услуги за тези плащания, като с това значително се намалява времето, необходимо за предоставянето на дадена услуга и ще се избегнат грешки, предизвикани от човешка намеса.

Услуга за извършване на уведомления за обществени поръчки по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за извършване на уведомления за обществени поръчки по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за издаване на фактури по изпълнение на обществени поръчки по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за издаване на фактури по изпълнение на обществени поръчки по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за изкуствен интелект

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за изкуствен интелект предоставя възможност за прилагането на усъвършенстван анализ и базирани на логика техники, включително машинно обучение за интерпретиране на събития, автоматизиране на решения и предприемане на действия.

Услуга за машинен превод от чужд език

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя възможност за автоматизиран превод от един език на друг на текст, метаданни, класове на концепци или номенклатури.

Услуга за одит на достъпа до информационни ресурси

Application Service

ОПИСАНИЕ: Предоставя одитната функция за осигуряване на отчетност на достъпа до информационни ресурси. Одитната функция държи потребителите на системата отговорни за техните действия и дава възможност за откриване на евентуални нарушения на политиката за информационна сигурност, гарантирайки проследимостта на действията на потребителите: какво, как, кога, къде и с какво.

Услуга за оркестрация

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, дефинираща последователността и условията, при които една услуга извиква други услуги в контекста на реализирането на дадена функция.

Услуга за откриване на софтуерни компоненти и предоставяне на каталог

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, предоставяща информация за налични софтуерни продукти и автоматично идентифициране на софтуерни продукти на база на поддържан каталог.

Услуга за оторизиране на достъпа до ресурси

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, която гарантира, че потребителят е упълномощен да има достъп до определен ресурс. Разрешението може да се извърши чрез контрол на достъпа, базиран на роли (RBAC) или контрол на достъпа, базиран на списъци (LBAC).

Услуга за отразяване изпълнението на дадена обществена поръчка по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за отразяване изпълнението на дадена обществена поръчка по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за оценяване на предложения за изпълнения на обществени поръчки по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за оценяване на предложения за изпълнения на обществени поръчки по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за персонализирани настройки за начин на предоставяне на ЕАУ

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, която позволява на потребителите да укажат своите персонални предпочитания относно начина на предоставяне на услуги.

Услуга за подаване на предложения за изпълнение на дадена обществена поръчка по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за подаване на предложения за изпълнение на дадена обществена поръчка по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за предоставяне на виртуално работно място

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя възможност на служителите на дадена организация да работят дистанционно, чрез виртуално работно място, спазвайки високи стандарти за сигурност и осигурявайки висока производителност и ефикасност.

Услуга за предоставяне на достъп до обществени поръчки по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата разполага с функционалност за предоставяне на достъп до обществени поръчки по електронен път, предимно посредством интернет, с цел обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за предоставяне на информация за акредитирани доставчици на удостоверителни услуги

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за предоставяне на информация за регистрирани: - поднадзорни/акредитирани доставчици на удостоверителни услуги, които издават удостоверения за електронни подписи, електронни печати или за удостоверяване на автентичността на уебсайтове; - поднадзорни/акредитирани удостоверителни услуги за създаване и валидиране на електронен подпис, електронен печат или електронен времеви печат; - поднадзорни/акредитирани удостоверителни услуги за съхраняване на електронен подпис или електронен печат; - поднадзорни/акредитирани удостоверителни услуги за сигурно електронно връчване.

Услуга за проверка и валидиране на електронен времеви печат

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за проверката и валидиране на електронен времеви печат дава възможност на доверяващите се страни да получат доклад от процеса по проверка на валидността на времевия печат по автоматизиран и надежден начин. Услугата гарантира, че времевия печат се създава и проверява в съответствие с европейското законодателство (EIDAS и свързаните с него ETSI стандарти).

Услуга за проверка и валидиране на електронен печат

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за проверката и валидиране на електронен печат дава възможност на доверяващите се страни да получат доклад от процеса по проверка на валидността на печата по автоматизиран и надежден начин. Услугата гарантира, че печата се създава и проверява в съответствие с европейското законодателство (EIDAS и свързаните с него ETSI стандарти).

Услуга за проверка и валидиране на електронен подпис

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за проверката и валидиране на електронен подпис дава възможност на доверяващите се страни да получат доклад от процеса по проверка на валидността на подписа по автоматизиран и надежден начин. Услугата гарантира, че подписа се създава и проверява в съответствие с европейското законодателство (EIDAS и свързаните с него ETSI стандарти).

Услуга за проверка на интегритета

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, която гарантира, че информацията не е била променяна по неоторизиран начин, откакто е била създадена, предадена или съхранeна.

Услуга за публикуване на данни

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата дава възможност за публично предоставяне на данни за обща употреба.

Услуга за сигурен обмен на данни

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, която дава възможност за сигурен обмен на съобщения, записи, формуляри и други видове данни между различните ИКТ системи. Това включва маршрутизиране на данните, с изключение на откриването на крайната точка.

Услуга за сигурно електронно връчване

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, която позволява предаването на данни между трети страни по електронен път, предоставя доказателство във връзка с изпращането и получаването на предаваните данните, както и защитава предаваните данни срещу риск от загуба, кражба, повреда или непозволени изменения.

Услуга за съхраняване на квалифициран електронен печат

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за съхраняване на квалифицирани електронни печати може да се предоставя единствено от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който използва процедури и технологии, позволяващи надеждността на квалифицирания електронен печат да се разшири извън срока на технологична валидност и независимо от бъдещите технологични промени.

Услуга за съхраняване на квалифицирани електронни подписи

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за съхраняване на квалифицирани електронни подписи може да се предоставя единствено от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, който използва процедури и технологии, позволяващи надеждността на квалифицирания електронен подпис да се разшири извън срока на технологична валидност и независимо от бъдещите технологични промени.

Услуга за тестване на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за проверка дали няколко решения могат да взаимодействат на един или няколко слоя за оперативна съвместимост, като същевременно отговарят на една или повече спецификации.

Услуга за търсене и предоставяне на информация за обществени поръчки по електронен път

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя функционалност за търсене и предоставяне на информация за обществени поръчки по електронен път, предимно посредством интернет, в контекста на обмен на данни между възлагащите органи и доставчиците.

Услуга за търсене на API ресурси и поддържане на API каталог

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата предоставя възможност за търсене и намиране на различни API ресурси, както и поддържане на каталог от API ресурси.

Услуга за удостоверяване на единно време

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за удостоверяване на единно време отговаряща на изискването по чл. 6 от ЗЕУ административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, да използват информационни системи, които отчитат единно време.

Услуга за управление на данни

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за управление на данни дава възможност за обмен на структурирани данни от схемата на източника и трансформирането им в целева схема. Това позволява данните да могат да се споделят между различни приложни програми.

Услуга за управление на достъпа

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за управление на достъпа позволява на потребителите да използват ИТ услуги, данни и/или други активи, като гарантира поверителността, целостта и наличността им, както и че само упълномощени потребители ще получат коректен достъп до тези ресурси.

Услуга за управление на метаданни

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за управление на метаданни предоставя възможност за създаване, съхранение, категоризация и извличане на метаданни.

Услуга за управление на потребителите

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, която гарантира, че упълномощените лица и само упълномощените лица имат достъп до технологичните ресурси, от които се нуждаят, за да изпълняват своите задачи.

Услуга за управление на потребителски профили

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за съхраняване и достъп до персонална информация на даден потребител (потребителски профил).

Услуга за управление на съдържание

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за управление на съдържание дава възможност за: - разработване на шаблони и функционалности на уебсайта, към които се зачисляват определени права за достъп и работни процеси; - разработване на инструменти и уеб контроли за ускоряване и улесняване на работата на уеб работната група; - подпомагане и даване на съвети на уеб работната група; - осигуряване на непрекъсваемост на работата и производителност; - осигуряване на сигурност и достъпност на уебсайта; - осигуряване на процеси за възстановяване на услугата при срив и процедури за архивиране; - създаване на информационна архитектура на уебсайта в рамките на CMS;   - създаване на процедури за нотификация, предупреждение и анализ на използването на платформата.

Услуга за управление на форми и формуляри

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услугата за управление на форми и формуляри дава възможност за динамично създаване, разпространение и анализ на формуляри и онлайн анкети.

Услуга, предлагана от оперативно съвместими решения

Application Service

ОПИСАНИЕ: Представлява споделена услуга, предоставяна от оперативно съвместимо решение. Например, Системата електронна автентикация предоставя единна централизирана услуга за автентикация (SingleSign-On), като издава атестати, идентифициращи потребителите в информационната среда на електронното управление.

Услуга, предоставяща каталог на синтактични съответствия между данните на отделни системи

Application Service

 

Услуга, предоставяща каталог на съответствията между понятията на отделни онтологични класове

Application Service

 

Услуги за управление на потребителското изживяване (дизайн на приложения)

Application Service

ОПИСАНИЕ: Услуги за управление на потребителското изживяване (дизайн на приложения) в рамките на една организаци за създаването на добри управленски практики. Типичните дейности за управление на потребителското изживяване (дизайн на приложения) е определянето на стратегия в организацията и управляването на работните процеси около дизайна на приложения.

Функционален аспект на техническото приложение

Grouping

 

 

Градивен блок на решение (SBB)

Тип

Описание

<<eira: Откриване на услуги и регистър на услуги>> Откриване на услуги и регистър на услуги

Application Service

Функцията е разпределена в момента между ЕПДЕАУ, сайта на ДАЕУ/МЕУ, информационния сайт на RegiX и ИИСДА

<<eira:Интерфейс за работа на потребители>> ЕПДЕАУ

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Единен портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) съгласно закона за електронно управление (чл.7в).

<<eira:Интерфейс за работа на потребители>> еФорми

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Системата осигурява създаване, редактиране и съхранение на електронни форми с възможност за последваща визуализация. Тя се интегрира с ЕПДЕАУ и реализира следните функционалности: избор на електронна услуга в зависимост от използваното средство за идентификация; визуализация и попълване на електронната форма, с която избраната услуга се заявява; извършване на формален контрол на въвежданата информация; автоматично попълване на вече налична информация (регистрирана в профила на потребителя), включително от външни регистри и бази данни; добавяне на допълнително изискуеми документи чрез техния избор и попълване или като сканирани такива; електронно подписване на документите, включително и допълнително изискуемите, когато това се изисква от процедурата по използване на услугата; потвърждение от заявителя; връчване на пакета документи в профила на доставчика на услугата заедно с генерирания атестат за автентикиран потребител; създаване и поддържане на хранилището на е-Форми; описание и изпълнение на работни процеси.

<<eira:Интерфейс за работа на потребители>> Портали на администрациите

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се реализира безплатна услуга за федерирани портали на администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции.

<<eira:Компонент за анализ на данни>> Компонент за анализ на данни

Application Component

Няма разработен такъв компонент. За да може да се реализира е необходимо първо данните, подлежащи на анализ да бъдат събрани. В момента данните са разположение по регистрите и се обменят за целите на различни процеси/услуги.

<<eira:Компонент за електронно архивиране>> Централизирана система е-Архивиране

Application Component

 

<<eira:Компонент за електронно кандидатсване (обмен на документи и съобщения) по обществени поръчки>> Работно пространство на регистриран потребител в портала за обществени поръчки на България

Application Component

https://app.eop.bg/user/workspace/dashboard

<<eira:Компонент за електронно плащане>> Компонент за електронно разплащане към администрациите - ePayment (pay.egov.bg)

Application Component

Представлява единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги. Единната входна точка регистрира всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създава електронни платежни документи и осигурява възможност за плащането им по избран от потребителите (гражданите и бизнеса) начин. Целта е на потребителите да им бъдат предложени различни възможни начини на плащане и да се автоматизира процесън по уведомяване на администрацията за тези плащания, като с това значително се намалява времето, необходимо за предоставянето на всяка услуга и се избягват грешки, предизвикани от човешка намеса.

<<eira:Компонент за извличане, преобразуване и зареждане на данни (ETL)>> Адаптер за свързване на регистри на ДА с RegiX

Application Component

Тази функционалност се реализира от адаптерите за връзка с RegiX. Те трансформират данните, които са подадени към операцията като параметри от вида, в които пътуват, до вида, който приема регистърът. След това трнасформират резултата от операцията от вида, който е даден от регистъра, до вида, очакван от консуматора на услугата, съгласно протокола за интеграция с RegiX. Целта е по този начин да бъде изгладена хетерогенността във формата на данните в разлничните регистри и обменяните данни да са винаги в XML.

<<eira:Компонент за извършване на уведомления за обществени поръчки по електронен път>> Функционалност за абонамент за информация (информационен бюлетин) в портала за обществени поръчки на България

Application Component

https://app.eop.bg/

<<eira:Компонент за изкуствен интелект>> Компонент за изкуствен интелект

Application Component

Няма разработен такъв компонент.

<<eira:Компонент за качество на данните>> Компонент за валидиране на данни

Application Component

Към момена няма компонент, който реализира такава услуга на централно ниво. Все още няма публикувани номенклатури, речници и т.н. за автоматизиран достъп, срещу които да се прави валидация. Вместо това валидацията на данни се прави като вградена функция на приложенията и няма споделена услуга за това.

<<eira:Компонент за машинен превод>> Компонент за машинен превод CEF eTranslation

Application Component

eTranslation е инструмент за автоматизиран превод, достъпен за превод на откъси от текст или пълни документи. Това е и градивен блок, който може да се интегрира в цифрови системи, ако  имат необходимост от автоматизиран превод.

<<eira:Компонент за одит>> Единен журнал на е-управлението

Application Component

Ориентиран е строго към Единния модел за е-услуги. Отделно от него RegiX има журнал, в който се записват данни за заявените операции за достъп до регистрите.

<<eira:Компонент за оркестрация>> Компонент за оркестрация

Application Component

В момента такъв няма. Предполага се да се реализира чрез ESB. Все още няма разписан бизнес модел.

<<eira:Компонент за подаване на предложения за изпълнение на дадена обществена поръчка по електронен път>> Работно пространство на регистриран потребител в портала за обществени поръчки на България

Application Component

https://app.eop.bg/user/workspace/dashboard

<<eira:Компонент за предоставяне на достъп до обществени поръчки по електронен път>> Функционалност за регистриране на потребител в портала за обществени поръчки на България

Application Component

https://app.eop.bg/

<<eira:Компонент за публикуване на данни>> Портал за отворени данни - data.egov.bg

Application Component

https://data.egov.bg/ Портал за отворени данни предоставя достъп до публични данни в Република България в отворен и машинночетим формат.

<<eira:Компонент за Регистър на услуги>> Компонент за Регистър на услуги

Application Component

Функцията е разпределена в момента между ЕПДЕАУ, сайта на ДАЕУ/МЕУ, информационния сайт на RegiX и ИИСДА.

<<eira:Компонент за сигурен обмен на данни>> Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Application Component

https://e-gov.bg/wps/portal/agency/systems/info-systems/seos

<<eira:Компонент за сигурен обмен на данни>> Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Application Component

https://edelivery.egov.bg/

<<eira:Компонент за сигурен обмен на данни>> Софтуерна система за автоматизиран достъп до данни от регистри – Regix

Application Component

Regix (https://info-regix.egov.bg/)

<<eira:Компонент за тестване на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост>> Компонент за тестване на съответствието

Application Component

 

<<eira:Компонент за търсене и предоставяне на информация за обществени поръчки по електронен път>> Електронен регистър на обществените поръчки в България -

Application Component

https://app.eop.bg/

<<eira:Компонент за управление на данни>> RegiX - ядро и адаптери за достъп до първични регистри

Application Component

 

<<eira:Компонент за управление на достъпа>> Система за е-Оторизация

Application Component

Системата за е-Оторизация следва да предостави контрол на достъпа до системите и ресурсите на ЕУ. Изискванията, които системата следва да реализира са контрол на достъпа, управляван от политики. Чрез нея се разрешава или отказва достъп до ресурси въз основа на утвърдени политики и изисквания за управление. Администрациите трябва да създадат и прилагат политики, определящи кой до какви ресурси да има достъп и при какви обстоятелства. Системата за е-Оторизация способства да се въведат строги и единни политики за контрол на достъпа до ресурсите в администрациите. Тя е контролен механизъм за одит на достъпа до ресурсите на ЕУ.

<<eira:Компонент за управление на метаданни>> Регистри за оперативна съвместимост

Application Component

Разработва се стандарт за дефиниране на метаданни в РОС, като технологичната реализация на РОС следва да бъде в система ИСЦИПР.

<<eira:Компонент за управление на формуляри>> Хоризонтална система еФорми (eforms.egov.bg)

Application Component

https://eforms.egov.bg/ Системата за е-Форми осигурява създаване, редактиране и съхранение на електронни форми с възможност за последваща визуализация. Тя реализира следните функционалности: избор на електронна услуга в зависимост от използваното средство за идентификация; визуализация и попълване на електронната форма, с която избраната услуга се заявява; извършване на формален контрол на въвежданата информация; автоматично попълване на вече налична информация (регистрирана в профила на потребителя), включително от външни регистри и бази данни; добавяне на допълнително изискуеми документи чрез техния избор и попълване или като сканирани такива; електронно подписване на документите, включително и допълнително изискуемите, когато това се изисква от процедурата по използване на услугата; потвърждение от заявителя; връчване на пакета документи в профила на доставчика на услугата заедно с генерирания атестат за автентикиран потребител; създаване и поддържане на хранилището на е-Форми; описание и изпълнение на работни процеси.

<<eira:Споделена база знания>> Споделена база знания

Data Object

Консолидирана информация от Регистъра на регистрите и данните, Регистъра на информационните обекти и Каталога на онтологиите. Следва да бъде достъпна през Портала за оперативна съвместимост.

<<eira:Услуга за анализ на данни>> Услуга за анализ на данни

Application Service

Няма разработена такава услуга. За да може да се реализира е необходимо първо данните, подлежащи на анализ да бъдат събрани. В момента данните са разположение по регистрите и се обменят за целите на различни процеси/услуги.

<<eira:Услуга за валидиране качеството на данните>> Услуга за автоматизирана проверка на качеството на данните

Application Service

Към момена няма такава услуга на централно ниво. Все още няма публикувани номенклатури, речници и т.н. за автоматизиран достъп, срещу които да се прави валидация. Вместо това валидацията на данни се прави като вградена функция на приложенията и няма споделена услуга за това.

<<eira:Услуга за електронен  печат>> Услуга за създаване на електронен печат

Application Service

Очаква се такава услуга да бъде предоставяна от централната PKI на е-управлението, която в момента се изгражда. Услугите се предоставят от регистрираните доставчици на удостоверителни услуги.

<<eira:Услуга за електронен времеви печат>> Услуга за създаване на e-Timestamp

Application Service

Очаква се такава услуга да бъде предоставяна от централната PKI на е-управлението, която в момента се изгражда. Услугите се предоставят от регистрираните доставчици на удостоверителни услуги.

<<eira:Услуга за електронна автентикация>> Интеграция с е-Автентикация

Application Service

е-Автентикация реализира процеса, свързан с еднократна идентификация и автентификация на заявители на предоставяните от администрациите е-услуги или други уеб приложения. Тя предоставя интерфейс, с помощта на който се интегрират външни информационни системи. Системата издава електронни атестати на физически лица и информационни системи и поддържа нормативно установените средства за идентификация. Услугата е част от Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги (ЕАУ), обслужва процеса на електронна идентификация и автентикация на физически и юридически лица. Със системата могат да се интегрират различни средства за електронна идентификация, които се използват при заявяване на ЕАУ, а именно: - потребителско име и парола; - ПИК на НАП; - ПИК на НОИ; - УКД на НЗОК; - КЕП; - банкова карта; - електронен идентификатор, издаден по реда на Закона за електронната идентификация; - електронен идентификатор на чужд гражданин или на български гражданин, издаден в държава членка на ЕС, различна от България. Част от посочените по-горе средства за електронна идентификация - потребителско име и парола, ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК, предоставят ниво на осигуреност „ниско“ съгласно изискванията на Регламент № 910/2014 г., а именно ограничена степен на надеждност на претендираната или заявената самоличност на дадено лице. С цел да се понижи значително рискът от злоупотреба или промяна на самоличността, да се повиши сигурността на процеса по автентикация се препоръчва двуфакторна автентикация. Тя осигурява потвърждаване на самоличността на потребителя, който иска да се идентифицира чрез потребителско име и парола, ПИК на НАП, ПИК на НОИ, УКД на НЗОК, само след успешно представяне на втори фактор автентикация. Този фактор следва да бъде от категорията „фактор въз основа на притежание“ и от потребителят се изисква да докаже, че го притежава. Потребителят избора на средство за електронна идентификация, което се генерирана от модула за двуфакторна автентикация. Това е еднократната парола, получена чрез кратко текстово съобщение (sms), ОТР/TOTP, еднократна хипервръзка за електронна поща. Паролата, която се генерира от модула за двуфакторна автентикация е уникална, еднократно използваема, 6-разрядна цифрова комбинация, представляваща код за идентификация на оправомощения потребител при заявяване на ЕАУ.

<<eira:Услуга за електронно архивиране>> Услуга за централизирано архивиране на електронни данни

Application Service

Към момена няма такава реално действаща услуга на централно ниво, вкл. няма инфраструктура и услуги за съхраняване на резервни копия на регистри, документи и данни. По отделни администрации се поддържат резервни копия (backup) и архиви в различни формати и с различни процеси за воденето им.

<<eira:Услуга за електронно плащане>> Интерфейс за интеграция с ePayment (pay.egov.bg)

Application Service

Представлява единна входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги. Единната входна точка регистрира всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създава електронни платежни документи и осигурява възможност за плащането им по избран от потребителите (гражданите и бизнеса) начин. Това става възможно чрез свързването на всички доставчици на електронни административни услуги и всички доставчици на платежни услуги към нея. Когато потребител заяви електронна услуга в портала на дадена администрация, в Средата се създава и регистрира електронно платежно нареждане. На всички доставчици на платежни услуги им се предоставя възможност да изтеглят информация за текущите задължения на всеки един потребител, като по този начин доставчици на платежни услуги имат възможност да предложат на своите клиенти различни начини за плащане - например чрез интернет банкиране, плащане на гише, мобилни разплащания и т.н. Достъпът на доставчици на платежни услуги до текущите задължения на всяко едно лице се дава единствено и само след изрично изразено съгласие на съответното лице. След като наредените суми (такси и други плащания) постъпят по сметка на съответната администрация – доставчик на услугата, банката, обслужваща администрацията, уведомява Средата автоматично по електронен път за извършеното плащане. Веднага след това отново автоматично по електронен път, Средата уведомява информационната система на  доставчици на електронни административни услуги, че плащането е извършено и безпрепятствено може да се осъществи процесът по предоставяне на съответната услуга.

<<eira:Услуга за електронно подписванес>> Услуга за създаване на електронен подпис

Application Service

Очаква се такава услуга да бъде предоставяна от централната PKI на е-управлението, която в момента се изгражда. Услугите се предоставят от регистрираните доставчици на удостоверителни услуги.

<<eira:Услуга за извличане, преобразуване и зареждане на данни (ETL)>> Адаптер за връзка с RegiX

Application Service

Тази услуга се предоставя от адаптерите за връзка с RegiX., като вградена функционалност, която се изпълнява при заявяване на операция за достъп до регистър.

<<eira:Услуга за изкуствен интелект>> Услуга за изкуствен интелект

Application Service

Няма разработена такава услуга.

<<eira:Услуга за машинен превод от чужд език>> Услуга за машинен превод от чужд език CEF eTranslation

Application Service

eTranslation, предоставена от Европейската комисия, е съвременна онлайн услуга за машинен превод. Услугата е безплатна и служи за превод на документи и текст на всеки два официални езика на ЕС. eTranslation гарантира поверителността и сигурността на всички преведени данни.

<<eira:Услуга за неприкосновеност на личния живот>> Услуга за неприкосновеност на личния живот

Application Service

Към момена няма такава услуга на централно ниво.

<<eira:Услуга за одит>> Услуга за одитен журнал на е-управлението

Application Service

Услуга, предоставяща отчетност от одитните журнали. По принцип тези услуги не са публични и са достъпни само за оторизиран персонал. Има и такава публична услуга, която дава достъп до справка за извършен през RegiX достъп до регистри с идентификатора на конкретно лице.

<<eira:Услуга за оркестрация>> Услуга за оркестрация

Application Service

В момента такава няма. Предполага се да се реализира чрез ESB. Все още няма разписан бизнес модел.

<<eira:Услуга за предоставяне на информация за акредитирани доставчици на удостоверителни услуги >> Доверителен списък (Trusted list) на доставчиците на удостоверителни услуги на всички държави-членки на Европейския съюз

Application Service

КРС поддържа и публикува националния доверителен списък при спазване на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1505 на Европейската комисия. Националният доверителен списък съдържа информация за статута на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, за които КРС осъществява надзор, както и за предоставяните от тях удостоверителни услуги. В доверителния списък има възможност да се включват и данни за предоставяните неквалифицирани удостоверителни услуги, както и за други видове удостоверителни услуги, определени на национално ниво, които са различни от посочените в член 3, точка 16 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Националният доверителен списък се изготвя и поддържа в PDF и XML формат и е част от общия доверителен списък на всички държави-членки на Европейския съюз, който може да бъде намерен на следните адреси: - Trusted List Browser: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home - List of Trusted Lists (LOTL) – (XML формат): https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml Националният доверителен списък се актуализира при всяка промяна на данните в него и най-малко веднъж на 6 месеца.

<<eira:Услуга за проверка и валидиране на електронен  печат>> Услуга за проверка и валидиране на електронен печат

Application Service

Очаква се такава услуга да бъде предоставяна от централната PKI на е-управлението, която в момента се изгражда. Услугите се предоставят от регистрираните доставчици на удостоверителни услуги. Към момента може да се ползва: https://evalidation.egov.bg/

<<eira:Услуга за проверка и валидиране на електронен подпис>> Услуга за проверка и валидиране на електронен подпис

Application Service

Очаква се такава услуга да бъде предоставяна от централната PKI на е-управлението, която в момента се изгражда. Услугите се предоставят от регистрираните доставчици на удостоверителни услуги. Към момента може да се ползва: https://evalidation.egov.bg/

<<eira:Услуга за проверката и валидиране на електронен времеви печат>> Услуга за проверка и валидиране на e-Timestamp

Application Service

Очаква се такава услуга да бъде предоставяна от централната PKI на е-управлението, която в момента се изгражда. Услугите се предоставят от регистрираните доставчици на удостоверителни услуги. Към момента може да се ползва: https://evalidation.egov.bg/

<<eira:Услуга за публикуване на данни>> Интерфейс за интеграция с портала за отворени данни - data.egov.bg

Application Service

 

<<eira:Услуга за сигурен обмен на данни>> Услуга (приложен интерфейс) за достъп до система за автоматизиран достъп до данни от регистри RegiX

Application Service

RegiX (https://info-regix.egov.bg/)

<<eira:Услуга за сигурен обмен на данни>> Услуга (приложен интерфейс) за достъп до Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС)

Application Service

https://e-gov.bg/wps/portal/agency/systems/info-systems/seos

<<eira:Услуга за сигурен обмен на данни>> Услуга (приложен интерфейс) за достъп до Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Application Service

https://edelivery.egov.bg/

<<eira:Услуга за сигурно електронно връчване>> Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Application Service

 

<<eira:Услуга за съхраняване на електронен  печат>> Услуга за съхранение на електронен печат

Application Service

Очаква се такава услуга да бъде предоставяна от централната PKI на е-управлението, която в момента се изгражда. Услугите се предоставят от регистрираните доставчици на удостоверителни услуги.

<<eira:Услуга за тестване на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост>> Услуга за тестване на съответствието

Application Service

Изискванията към приложенията се комуникират през технически спецификации, а верификацията става по предложена от изпълнителя методика, с използване на съответните инструменти и начини за отчитане на процеса по тестване.

<<eira:Услуга за управление на данни>> Входна точка на RegiX - уеб услуга

Application Service

 

<<eira:Услуга за управление на достъпа>> Уеб услуга за интеграция с е-Оторизация

Application Service

Към момена няма реално действаща централизирана услуга за оторизация на достъпа до услуги и данни. Оторизацията се реализира в отделните системи, напр. в RegiX има отделна функционалност за оторизация, в ЕПДЕАУ има "Моето пространство", в ССЕВ има отделни профили на потребителите и т.н.

<<eira:Услуга за управление на метаданни>> Процес и услуги за поддържане на РОС: вписване, промяна, заличаване и публикуване/четене

Application Service

Разработва се стандарт за дефиниране на метаданни в РОС, като технологичната реализация на РОС следва да бъде в система ИСЦИПР.

<<eira:Услуга за управление на съдържанието>> Услуга за изграждане на федерирани портали на администрации

Application Service

Чрез порталната платформа на ЕПДЕАУ се реализира безплатна услуга за федерирани портали на администрации. Порталната платформа представлява облачно решение за изграждане на сайтове по предварително подготвен шаблон в рамките на единна инфраструктура. Шаблоните позволяват относителна персонализация на облика на сайта, но запазват структурата с цел улеснение на крайния потребител и създаване на единна визуална онлайн идентичност на държавните институции. Платформата се поддържа от екипите на МЕУ, а съдържанието на федерирания портал - от екипите на съответната администрация, за която е създаден.

<<eira:Услуга за управление на форми и формуляри>> Функции за управление на е-форми

Application Service