Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HICJ7
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HISU2

Таблица с градивни елементи Технически аспект - инфраструктура

Дата на публикуване: 03.10.2022
Последна актуализация: 12.10.2022

Архитектурен градивен блок (ABB)

Тип

Описание

VPN интерфейс

Technology Interface

ОПИСАНИЕ: Технологичен интерфейс за предоставяне на комуникационни услуги върху обща публична мрежова инфраструктура, осигурявайки персонализирани оперативни характеристики по еднакъв и универсален начин, в рамките на дадено предприятие.

VPN клиент

System Software

ОПИСАНИЕ: Клиент, представляващ крайно устройство, софтуер или потребител, който иска да осъществи връзка, мрежа или услуги за данни посредством VPN. То е част от VPN инфраструктурата и е крайният получател на VPN услуги.

VPN клиентско устройство

Device

ОПИСАНИЕ: Педставлява крайно устройство, софтуер или потребител, който иска да осъществи връзка, мрежа или услуги за данни посредством VPN. То е част от VPN инфраструктурата и е крайният получател на VPN услуги.

VPN приложение

System Software

ОПИСАНИЕ: Софтуерно приложение за предоставяне на комуникационни услуги върху обща публична мрежова инфраструктура, осигурявайки персонализирани оперативни характеристики по еднакъв и универсален начин, в рамките на дадено предприятие.

VPN път

Path

ОПИСАНИЕ: Път, необходим за изграждане на връзка от крайно устройство, софтуер или потребител, който иска да осъществи връзка, мрежа или услуги за данни посредством VPN.

VPN сървърна среда

System Software

ОПИСАНИЕ: Физически или виртуален сървър, който е конфигуриран да хоства и доставя VPN услуги на потребителите по целия свят. Сървърът е комбинация от VPN хардуер и VPN софтуер, които позволяват на VPN клиентите да се свързват със сигурна частна мрежа.

VPN услуга

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Услуга за предоставяне на комуникационни услуги върху обща публична мрежова инфраструктура, осигурявайки персонализирани оперативни характеристики по еднакъв и универсален начин, в рамките на дадено предприятие.

Архитектурен принцип

Principle

ОПИСАНИЕ: Принципите на архитектурата дефинират основните общи правила и насоки за изграждането на организационни архитектури и внедряването на  ИТ решения в администрациите. Те отразяват нуждите на различните категории заинтересовани страни. Например, ориентация към гражданите, откритост, прозрачност, административно опростяване, сигурност и др.

База данни за вътрешни уеб приложения

Artifact

ОПИСАНИЕ: База данни за вътрешни уеб приложения, включващи колекция от свързани организирани данни, които са достъпни само в рамките на организацията.

База данни за публични уеб приложения

Artifact

ОПИСАНИЕ: База данни за публичния уеб сайт, включващ колекция от свързани организирани данни, които са достъпни за целия свят (посредством публичния сайт).

База данни за съхраняване и извличане на триплекс колекции от стрингове

Artifact

ОПИСАНИЕ: База данни за съхраняване и извличане на триплекс колекции от стрингове представлява специално изградена база данни за съхранение и извличане на триплекс тройки (субект-предикат-обект) чрез семантични заявки.

Бек-енд защитна стена

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, представляващ приложение или цял компютър (напр. сървър за интернет портал), който контролира достъпа до мрежата и следи потока на мрежовия трафик. Защитната стена може да скрива и поддържа нежелан мрежов трафик и да предотвратява проникване извън частна мрежа. Това е особено важно, когато локалната мрежа се свързва с интернет.

Виртуализация на данни

System Software

ОПИСАНИЕ: Системен софтуер, позволяващ на бизнес потребителите да консумират данни чрез отчети, табла за управление, портали, мобилни приложения и уеб приложения. Слоят за потребителите на тези данни позволява единна точка за достъп и взаимодействие с основните източници на данни, както и абстрактни изгледи на данни в стандартен формат за доставка.

Вътрешен портал

Artifact

ОПИСАНИЕ: Портал с информационни ресурси, достъпни само вътрешно за служителите на организацията.

Голям масив от данни

Artifact

ОПИСАНИЕ: Голям масив от данни (Data Lake) представлява необработени копия на изходни системни данни, сензорни данни, социални данни и т.н., и трансформирани данни, използвани за задачи като отчитане, визуализация, усъвършенствани анализи и машинно обучение. Големия масив от данни може да включва структурирани данни от релационни бази данни (редове и колони), полуструктурирани данни (CSV, трупи, XML, JSON), неструктурирани данни (имейли, документи, PDF файлове) и двоични данни (изображения, аудио, видео). Големия масив от данни може да бъде създадено „на място„(в рамките на центровете за данни на организацията) или „в облака“ (използвайки облачни услуги от доставчици като Amazon, Microsoft или Google).

Данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Данните са бизнес информация или правен акт, преведени в удобна за трансфериране или обработка форма

Детайлно архитектурно изискване

Requirement

ОПИСАНИЕ: Дефинира изисквания към решението или услугата на детайлно ниво.

Доставчик на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (1) от ЗЕУ, доставчик на електронни административни услуги е административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.

Защитна стена за публичен достъп

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, представляващ компютърен хардуер или софтуер, който предотвратява неоторизиран достъп до информационни ресурси, както в локалната мрежа на компанията (интранет), така и от външни компютърни потребители (интернет).

Знание

Meaning

ОПИСАНИЕ: Знанието предоставя осъзнатост или познатост, придобита от опита на даден факт или ситуация.

ИКТ инфраструктура - сървър, сторидж, виртуализация

Grouping

 

Интеграционната шина за достъп до услуги и данни (ESB)

Communication Network

ОПИСАНИЕ: Комуникационна мрежа реализираща комуникационна система между взаимно взаимодействащи си софтуерни приложения в архитектура, ориентирана към услугите (SOA). Интеграционната шина за достъп до услуги и данни (ESB) представлява софтуерна архитектура за разпределени изчисления и е специален вариант на по-общия модел клиент-сървър, при който всяко приложение може да се държи като сървър или клиент. Шината насърчава гъвкавостта по отношение на протоколната комуникация на високо ниво между приложенията. Основната му употреба е в интеграцията на приложения на разнородни и сложни услуги.

Интернет

Communication Network

 

Интернет интерфейс

Technology Interface

ОПИСАНИЕ: Технологичен интерфейс, осигуряващ достъп до взаимосвързани мрежи посредством TCP/IP протокол за комуникация. Интерфейсът осигурява универсална свързаност и три нива на мрежови услуги: безконтактна доставка на пакети, пълнодуплексна доставка на поток от данни и услуги на ниво приложения.

Интерфейс за достъп до данни

Technology Interface

ОПИСАНИЕ: Представлява интерфейс, предоставящ достъп за обмен и/или събиране на данни (информация).

Интерфейс за достъп до интранет услуга

Technology Interface

ОПИСАНИЕ: Интерфейс, представляващ две или повече компютърни мрежи, свързани с рутери / вътрешни мостове.

Интерфейс за достъп до потребителски терминал

Technology Interface

ОПИСАНИЕ: Технологичен интерфейс, представляващ устройство, комбиниращо клавиатура и дисплей, които комуникират с компютър.

Интерфейс за отдалечен достъп (Remote desktop)

Technology Interface

ОПИСАНИЕ: Интерфейс, представляващ приложение или функция на операционна система, която позволява на потребителя да се свърже с компютър на друго място, да достъпи работния плот на компютъра и да взаимодейства с него, така сякаш е локален.

Интранет приложение

System Software

ОПИСАНИЕ: Софтуерно приложение с ограничен достъп за ползване само в рамките на компанията, базирано на протоколи, разработени за интернет.

Интранет сървър

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, представляващ централен компютър, от който други компютри в рамките на организацията получават информация.

Интранет сървърна среда

System Software

ОПИСАНИЕ: Представлява централен компютър, от който други компютри получават информация в рамките на организацията.

Интранет услуга

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Представлява услуга, базирана на интернет протокол, предоставяща достъп до компютърна мрежа за споделяне на информация, по-лесна комуникация, инструменти за сътрудничество, операционни системи и други компютърни услуги в рамките на дадена организация.

Информационна инфраструктура за хостинг на сървъри, комуникационно оборудване и съхранение на данни

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Технологична услуга, която предоставя възможност за хостинг на оперативно съвместими европейски решения и осигурява необходимата мрежова свързаност за работата на тези решения.

Инфраструктура като услуга (IaaS)

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Инфраструктура като услуга (IaaS) представлява стандартизирано, високо автоматизирано предлагане на компютърни ресурси, притежавани от доставчик на услуги, допълнени от възможности за съхранение на данни и комуникационно оборудване, предлагани на клиентите при поискване. Предлаганите ресурси са мащабируеми и могат да се променят в почти реално време и се измерват чрез използване. Интерфейсите на самообслужване, включително API и графичен потребителски интерфейс (GUI), са изложени директно на клиентите. Ресурсите могат да бъдат един или няколко и се хостват от доставчика на услуги или на място в центъра за данни на клиента.

Компонент за оперативно съвместими решения

Application Component

ОПИСАНИЕ: Компонент, представляващ капсулирана функционалност, предоставена от цифрово оперативно съвместимо решение.

Обща правна рамка

Business Object

ОПИСАНИЕ: Обща правна рамка се формира от (пре)използваеми правни ресурси, във връзка с постигането на целите на обществената политика. Правния характер на ресурсите дава възможност за постигане на оперативна съвместимост от правна гледна точка и по-конкретно: 1) структурна оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи повторното използване и/или споделяне на законодателството (т.е. каталог на законодателството, който дава възможност за предоставяне/консумиране на правни текстове между администрациите и трансгранично); 2) поведенческа оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи обмена на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници (т.е. законодателство относно знанията, информацията и обмена на данни, позволяващи предоставянето/консумирането на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично); и 3) управленска оперативна съвместимост чрез законодателство, поддпомагащо сътрудничеството с вътрешни/външни участници, обменящи данни, информация или знания (т.е. споразумения за правна оперативна съвместимост относно правни условия, гарантиращи правна сигурност, позволяващи договорени правни условия/условия за споделяне, повторна употреба и обмен на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично).

Оутсорсинг

Location

 

Платформа като услуга (PaaS)

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Платформа като услуга (PaaS) предоставя възможностите (ресурсите) на приложна инфраструктура (middleware) като услуга. Има множество видове PaaS, например, платформа за приложения като услуга (aPaaS), платформа за интеграции PaaS (iPaaS), платформа за управление на API PaaS (apimPaaS), функция PaaS (fPaaS), бизнес анализи PaaS (baPaaS), IoT PaaS и база данни PaaS (dbPaaS). Платформата може да бъде управляване от доставчика на услугата (provider-managed) или от ползвателя (self-managed), също така може да бъде предоставена на много ползватели (multitenant) или само на един (dedicated).

Получател на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (2) от ЗЕУ, получател на електронни административни услуги е гражданин или организация, които ползват електронни административни услуги.

Потребителски терминал

Device

ОПИСАНИЕ: Устройство, комбиниращо клавиатура и дисплей, които комуникират с компютър. Терминалите са разделени на различни класове в зависимост от това дали са в състояние да обработват данните сами.

Приложен интерфейс

Technology Interface

ОПИСАНИЕ:
Представлява интерфейс, предоставящ достъп, комуникация и конфигуриране на мидълуер компоненти на приложния сървър.

Приложен сървър

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, който хоства приложения или уебсайтове.

Приложна услуга

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Представлява услуга, предоставяща достъп до бек-енд сървъри за приложения от хостинг доставчиците, посредством високодостъпна и високопроизводителна хостинг инфраструктура.

Пространство за съхранение на данни

Artifact

ОПИСАНИЕ: Място за съхранение на данни - прави данните достъпни за използване, като ги организира по логичен начин. Пространството на данни може да има специфични изисквания по отношение на предмета или областта, повторното използване на данните, достъпа до тях, файлов формат и структура, както и видовете метаданни, които могат да се използват.

Публичен уеб сайт

Artifact

ОПИСАНИЕ: Всяка уеб страница или друг информационен ресурс, който може да бъде достъпен чрез уеб браузър от целия свят и който не е част от Вътрешния портал.

Семантично описание на информацията

Representation

ОПИСАНИЕ: Описанието на възприемаема конфигурация на бизнес информация или правен акт. Представянето на конфигурацията може да бъде класифицирано по различни начини - по отношение на носител (напр. електронни или хартиени документи, аудио и т.н.) или формат (HTML, ASCII, PDF, RTF и др.).

Сензор

Device

ОПИСАНИЕ: Представлява устройство, машина или подсистема, която открива събития или промени в настройките си и ги изпраща последователно към друго електронно устройство, например компютърен. Сензорът винаги е част от електрониката.

Системен софтуер за управление и съхранение на данни

System Software

ОПИСАНИЕ: Системен софтуер за управление и съхраняване на данните на устойчива и достъпна уеб платформа.

Склад за данни

Artifact

ОПИСАНИЕ: Склада за данни (Data Warehouse) съхранява данни, извлечени от транзакционни системи, оперативни хранилища на данни и външни източници. Склада за данни комбинира тези данни в обобщена форма, подходяща за анализ и справки за предварително определени бизнес нужди.

Софтуерна среда (системен софтуер) за разгръщане на приложен сървър

System Software

ОПИСАНИЕ: Системен софтуер, предназначен да използва, оперира и управлява ресурсите на компютърен сървър. Той подсигурява и улеснява използването на основната изчислителна мощност на сървъра за предоставяне на изчислителни услуги и функции от висок клас за нуждите на приложния сървър.

Софтуерна среда (системен софтуер) за разгръщане на сървър за данни

System Software

ОПИСАНИЕ: Системен софтуер, предназначен да използва, оперира и управлява ресурсите на компютърен сървър. Той подсигурява и улеснява използването на основната изчислителна мощност на сървъра за предоставяне на изчислителни услуги и функции от висок клас за нуждите на сървъра за данни.

Софтуерно приложение, разположено в инфраструктурата на доставчика

System Software

ОПИСАНИЕ: Софтуерно приложение се явява всеки софтуер, който работи на инфраструктурата на доставчика. Тези хоствани приложения са достъпни по интернет и имат уеб-базиран потребителски интерфейс, с който да могат потребителите да взаимодействат.

Софтуерно решение като услуга (SaaS)

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Технологична услуга, предоставяща софтуерно решение, притежавано и управлявано дистанционно от един или повече доставчици. Доставчикът доставя софтуер, който се консумира от много договорени клиенти по всяко време на базата на заплащане за използване или като абонамент въз основа на показатели за използване.

Спецификация на IT решение

Data Object

ОПИСАНИЕ: Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, ПРИЛОЖЕНИЕ II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИКТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, посочва изискванията към спецификациите към ИТ решения: 1.Техническите спецификации са приети от пазара и тяхното прилагане не затруднява оперативната съвместимост със съществуващи европейски или международни стандарти. Пазарното приемане може да се онагледи с примери от практиката за съвместимо прилагане от различни доставчици. 2.Техническите спецификации са съгласувани, тъй като те не са в противоречие с европейските стандарти – тоест обхващат области, за които не се предвижда приемане на нови европейски стандарти в рамките на разумен период от време, когато съществуващите стандарти не са придобили навлизане на пазара или когато тези стандарти са остарели и когато транспонирането на техническите спецификации в европейски стандартизационни документи не е предвидено в рамките на разумен период от време. 3.Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва ИКТ технически спецификации и не е европейска организация за стандартизация, национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии: а)отвореност: техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани лица на пазара или пазарите, засегнати от тези технически спецификации; б)консенсус: процесът на вземане на решения се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие; в)прозрачност: i)цялата информация относно техническите дискусии и вземането на решения е архивирана и идентифицирана; ii)информацията за (новите) дейности по стандартизация е публично и широко оповестена с подходящи и достъпни средства; iii)потърсено е било участието на всички относими категории заинтересовани лица с оглед постигането на баланс; iv)коментарите на заинтересованите лица са били разгледани и е предоставен отговор. 4.Техническите спецификации отговарят на следните изисквания: а)поддържане: за дълъг период от време са гарантирани наличието и поддържането на актуалността на публикуваните спецификации; б)достъпност: спецификациите са общодостъпни с цел прилагането и използването им при разумни условия (включително срещу разумна такса или безплатно); в)правата върху интелектуална собственост, които са от съществено значение за прилагането на спецификациите, се преотстъпват под формата на лицензия на заявителите при (справедливи) приемливи и недискриминационни условия (т.нар. подход (F)RAND), които включват, по преценка на носителя на правата върху интелектуалната собственост, безплатно предоставяне на лицензия за основни права върху интелектуалната собственост; г)относимост: i)спецификациите са ефективни и относими; ii)спецификациите трябва да отговарят на пазарните нужди и на нормативните изисквания; д)неутралност и стабилност: i)при възможност спецификациите са по-скоро резултатно ориентирани, отколкото базирани върху концептуалните или дескриптивните характеристики; ii)спецификациите не водят до изкривяване на пазара и не ограничават възможностите за ползвателите да развиват на тяхна основа конкуренцията и иновациите; iii)спецификациите се основават на авангардни научни и технологични разработки; е)качество: i)качеството и степента на подробност са достатъчна предпоставка за разработването на набор от конкурентни варианти на оперативно съвместими продукти и услуги; ii)стандартизираните интерфейси не са скрити или контролирани от никого, освен от организациите, които са приели техническите спецификации.

Споразумение за взаимодействие между ЕАУ

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумение, позволяващо взаимодействие между електронни административни услуги.

Сървър за данни

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, представляващ софтуерна програма/платформа, използвана за предоставяне на услуги за бази данни като съхранение, обработка и сигурност на данни. Тези услуги за бази данни се използват от други софтуерни приложения или компоненти.

Сървър за предоставяне на услуги за отдалечен достъп (Remote desktop)

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, който позволява на потребителите да имат отдалечен достъп до работните плотове на настолни компютри и приложения.

Сървър за хостване и предоставяне на VPN услуги

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, представляващ физически или виртуален сървър, който е конфигуриран да хоства и доставя VPN услуги на потребителите по целия свят. Сървърът е комбинация от VPN хардуер и VPN софтуер, които позволяват на VPN клиентите да се свързват със сигурна частна мрежа.

Сървър с висока производителност

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, отнасящ се до обработка на сложни изчисления с висока производителност, използвайки множество сървъри паралелно. Тези групи от сървъри са известни като клъстери и са съставени от стотици или дори хиляди изчислителни сървъри,  свързани чрез мрежа.

Техническо споразумение

Contract

ОПИСАНИЕ: Това споразумение представлява рамка и форум за определяне на общи интереси, приоритети, политически диалог и необходимите инструменти за стратегическо и технологично сътрудничество.

Споразумение за техническа оперативна съвместимост

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумението за техническа оперативна съвместимост е средството, чрез което оторизираните органи възлагат конкретни спецификации за техническа оперативна съвместимост, като по този начин гарантират, че организациите (опериращи в рамките на различни технически рамки, политики и стратегии) са в състояние да работят заедно.

Уеб приложение

System Software

ОПИСАНИЕ: Софтуерно приложение, в което всички или някои части от софтуера се изтеглят от мрежата всеки път, когато се използват.

Уеб сървър

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, който хоства уеб страници или уебсайт и дава възможност на отдалечени „клиенти“ (системи или софтуерни приложения) за достъп до ресурсите.

Уеб сървърна среда

System Software

ОПИСАНИЕ: Представлява компютърен софтуер инсталиран върху хардуер, който приема заявки чрез HTTP (мрежовия протокол, създаден за разпространение на уеб съдържание) или неговия защитен вариант HTTPS. Потребителски агент, обикновено уеб браузър или уеб робот, инициира комуникация, като прави заявка за зареждане на уеб страница или друг ресурс, използвайки HTTP, и сървърът отговаря със съдържанието на този ресурс или съобщение за грешка. Уеб сървърът също може да приема и съхранява ресурси, изпратени от потребителския агент, ако е конфигуриран да го позволява.

Уеб услугa

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, който предоставя комуникация между взаимносъвместими компютърни системи по компютърни мрежи, използвайки отворени интернет стандарти.

Умно устройство

Device

ОПИСАНИЕ: Умно устройство може да бъде всеки компютър, мобилен телефон, смартфон, цифрова камера, видеокамера, аудио записващо устройство или друго електронно устройство, което може да се използва за създаване, съхраняване или предаване на информация под формата на електронни данни.

Управление съдържанието на технологичната инфраструктура

Grouping

 

Услуга за достъп до данни

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Представлява услуга, предоставяща достъп до сървъри за данни от хостинг доставчици, посредством високодостъпна и високопроизводителна хостинг инфраструктура.

Услуга за отдалечен достъп (Remote desktop)

Technology Service

ОПИСАНИЕ: Услуга, представляваща приложение или функция на операционна система, която позволява на потребителя да се свърже с компютър на друго място, да достъпи работния плот на компютъра и да взаимодейства с него, така сякаш е локален.

Услуга, предлагана от оперативно съвместими решения

Application Service

ОПИСАНИЕ: Представлява споделена услуга, предоставяна от оперативно съвместимо решение. Например, Системата електронна автентикация предоставя единна централизирана услуга за автентикация (SingleSign-On), като издава атестати, идентифициращи потребителите в информационната среда на електронното управление.

Фронт-енд защитна стена

Node

ОПИСАНИЕ: Възел, представляващ приложение или цял компютър (напр. сървър за интернет портал), който контролира достъпа до мрежата и следи потока на мрежовия трафик. Защитната стена може да скрива и поддържа нежелан мрежов трафик и да предотвратява проникване извън частна мрежа. Това е особено важно, когато локалната мрежа се свързва с интернет.

Функционален аспект на технологичната инфраструкура

Grouping

 

Хъб за данни

Artifact

ОПИСАНИЕ: Хъб за данни е колекция от данни от множество източници, организирани за разпространение и споделяне.

Център за данни на място в администрацията

Location

 

 

Градивен блок на решение (SBB)

Тип

Описание

<<eira: Голям масив от данни>> Голям масив от данни

Artifact

Данните се намират в администрациите и в суров вид са недостъпни за външни лица. От администрациите се предоставят основно "удостоверени" факти и обстоятелства, вписани в техните регистри.

<<eira: Интеграционната шина за достъп до услуги и данни (ESB)>>  Услуга за откриване на услуги

Communication Network

В момента такава няма. Предполага се да се реализира чрез ESB.

<<eira: Склад за данни>> Склад за данни

Artifact

 

<<eira: Хостинг на изчислителна мощ, мрежова инфраструктура и данни>> ДХЧО

Technology Service

ДХЧО е ключов елемент на електронното управление. Той представлява облачна инфраструктура, върху която се цели да се разположат съществуващите в момента и новите информационни системи на централните и общинските администрации. ДХЧО дава възможност за подобряване на предоставяните към бизнеса и гражданите услуги, по-бърза доставка на необходимите ресурси, управляемост, оперативна съвместимост и устойчивост.

<<eira: Хостинг на изчислителна мощ, мрежова инфраструктура и данни>> Контролно-техническия център на Българското електронно правителство (КТЦЕП)

Technology Service

 

<<eira: Хостинг на изчислителна мощ, мрежова инфраструктура и данни>> Мрежата на ДА

Technology Service

 

<<eira: Център за данни на място в администрацията>> Център за данни на администрация

Location