Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HICP6
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HISE3

Таблица с градивни елементи Семантичен аспект

Дата на публикуване: 03.10.2022
Последна актуализация: 03.10.2022

Архитектурен градивен блок (ABB)

Тип

Описание

Архитектурен принцип

Principle

ОПИСАНИЕ: Принципите на архитектурата дефинират основните общи правила и насоки за изграждането на организационни архитектури и внедряването на  ИТ решения в администрациите. Те отразяват нуждите на различните категории заинтересовани страни. Например, ориентация към гражданите, откритост, прозрачност, административно опростяване, сигурност и др.

Виртуален набор от данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Виртуалните набори от данни позволяват редица реални набори от данни да бъдат съпоставени заедно в един набор от данни, който може да се достъпва чрез интерфейсен слой.

Данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Данните са бизнес информация или правен акт, преведени в удобна за трансфериране или обработка форма.

Детайлно архитектурно изискване

Requirement

ОПИСАНИЕ: Дефинира изисквания към решението или услугата на детайлно ниво.

Доставчик на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (1) от ЗЕУ, доставчик на електронни административни услуги е административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.

Каталог на набор от данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Каталога служи за поддържане на индексиран изчерпателен и надежден списък от набор от данни. Явява се ключов фактор за осъществяване на оперативна съвместимост при предостявяне (провизиране) и използване (консумиране) на данни.

Каталог на онтологии

Data Object

ОПИСАНИЕ: Каталога служи за поддържане на индексиран изчерпателен и надежден списък от онтологии. Явява се ключов фактор за осъществяване на оперативна съвместимост при предостявяне (провизиране) и използване (консумиране) на данни.

Каталог от съпоставени данни с онтологична цел

Data Object

ОПИСАНИЕ: Каталога служи за поддържане на индексиран изчерпателен и надежден списък от съпоставени данни с онтологична цел. Явява се ключов фактор за осъществяване на оперативна съвместимост при предостявяне (провизиране) и използване (консумиране) на данни.

Метаданни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Метаданните предоставят информация за един или повече аспекти на данните.

Модел на данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Съвкупност от обекти, техните свойства и релациите между тях, които имат за цел да представят даден бизнес домейн, концепция или неща от реалния свят.

Набор от данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Наборът от данни е съвкупност от данни, публикувани или поддържани от един агент и достъпни за използване или изтегляне от всички заинтересовани страни в един или повече формати.

Обща правна рамка

Business Object

ОПИСАНИЕ: Обща правна рамка се формира от (пре)използваеми правни ресурси, във връзка с постигането на целите на обществената политика. Правния характер на ресурсите дава възможност за постигане на оперативна съвместимост от правна гледна точка и по-конкретно: 1) структурна оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи повторното използване и/или споделяне на законодателството (т.е. каталог на законодателството, който дава възможност за предоставяне/консумиране на правни текстове между администрациите и трансгранично); 2) поведенческа оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи обмена на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници (т.е. законодателство относно знанията, информацията и обмена на данни, позволяващи предоставянето/консумирането на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично); и 3) управленска оперативна съвместимост чрез законодателство, поддпомагащо сътрудничеството с вътрешни/външни участници, обменящи данни, информация или знания (т.е. споразумения за правна оперативна съвместимост относно правни условия, гарантиращи правна сигурност, позволяващи договорени правни условия/условия за споделяне, повторна употреба и обмен на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично).

Онтология

Data Object

ОПИСАНИЕ: В контекста на оперативната съвместимост онтологията представлява подход за формално класифициране, категоризиране и изграждане на взаимовръзки и взаимозависимости между обекти. Онтологиите могат да се използват за формализирано представяне на знанието в дадена област, чрез свързване на данните на семантично, смислово ниво. По този начин се подобрява оперативната съвместимост. Онтологиите могат да се използват за създаване на машинно четими семантични представяния на знанието в дадена област. Понятията в дадена област (напр. физическо лице, юридическо лице), с техните атрибути и взаимовръзки могат да бъдат представени чрез формална спецификация.

Oтворени данни

Representation

ОПИСАНИЕ: Представлява данни, които са свободно достъпни, използваеми и споделяни от всеки за всякакви цели, в човекочетим и машиночетим формат.

Политика за информационна сигурност

Business Object

ОПИСАНИЕ: Политика за информационна сигурност определя правилата и процедурите за всички лица, които имат достъп и използват ИТ активите и ресурсите на дадена организация.

Политика за неприкосновеност на личния живот

Business Object

ОПИСАНИЕ: Политиката за неприкосновеност на личния живот цели да обясни как организацията обработва информацията за нейните клиенти или служители, събирани в хода на нейната дейност.

Политика за преносимост на данни

Business Object

ОПИСАНИЕ: Политиката за преносимост на данните прилага правото на преносимост на данните, което е едно от осемте права, прилагани от Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR).

Политика за управление на данните

Business Object

ОПИСАНИЕ: Политика за управление на данните цели да формира ръководна рамка, в която управлението на данните да функционира.

Политика за управление на основни данни

Business Object

ОПИСАНИЕ: Политика за управление на основни данни се прилага за авторитетни, най-точни данни, които са налични за ключови бизнес субекти, използвани за установяване на контекста за бизнес операции и трансакционни данни.

Политика на свободен достъп до данните

Business Object

ОПИСАНИЕ: Политика на свободен достъп до данните определя правилата и практиките за публикуване на необработени (сурови) данни по начин, който е достъпен, годен за многократна употреба, машинночитаем и правно лицензиран.

Политики за управление на данните

Data Object

ОПИСАНИЕ: Политики за управление на данните, качество на данните и архитектура на данните

Получател на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (2) от ЗЕУ, получател на електронни административни услуги е гражданин или организация, които ползват електронни административни услуги.

Първични регистри

Data Object

ОПИСАНИЕ: Първични регистри представляват надеждни и меродавни източници на информация, които могат и следва да се използват повторно в цифров формат от трети страни и при които за събирането, използването, актуализирането и съхраняването на информация е отговорна една организация. Първичните регистри са надеждни източници на основна информация за обекти като лица, дружества, превозни средства, лицензии, сгради, местонахождения и пътища. Информацията от този вид представлява „основните данни“ за публичните администрации и предоставянето на електронни административни услуги. Първичните регистри се считат за „източник“ на информация, т.е. показва правилното състояние, актуален е и е с възможно най-високо качество и максимална цялост. При първичните регистри отговорността за осигуряване на качество на данните и за предприемане на мерки за гарантиране на точността им се носи от една-единствена организационна единица - ПАД. Тези регистри са под правния контрол на публичните администрации, но при необходимост експлоатацията и поддръжката им могат да бъдат възложени на други организации. Съществуват няколко вида първични регистри — например за население, за предприятия, за превозни средства, за кадастри. За администрациите е важно да придобият цялостна обща представа за функционирането на първичните регистри и за съхраняваните в тях данни (чрез регистър на регистрите).

Разпределени регистри

Data Object

ОПИСАНИЕ: Служи за репликиране, споделяне и синхронизиране на цифрови данни, които са географски разпределени в множество сайтове, държави или администрации.

Референтни (номенклатурни) данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Референтни (номенклатурни) данни се използват за класифициране или категоризиране на други данни. Обикновено те са статични или бавно се променят с течение на времето.

Речник от ключови думи и термини

Data Object

ОПИСАНИЕ: Речник от ключови думи и термини е организирано подреждане на думи и фрази, използвани за индексиране на съдържание и/или за извличане на съдържание чрез сърфиране или търсене.

Семантично описание на информацията

Representation

ОПИСАНИЕ: Описанието на възприемаема конфигурация на бизнес информация или правен акт. Представянето на конфигурацията може да бъде класифицирано по различни начини - по отношение на носител (напр. електронни или хартиени документи, аудио и т.н.) или формат (HTML, ASCII, PDF, RTF и др.).

Семантично описание на нормативен акт

Representation

ОПИСАНИЕ: Семантичното описание на нормативен акт е свързано с формализирането на набора от правила и представянето им в мащино четим формат. Семантичното описание е свързано с онтологичното представяне на информацията в правните актове, като за целта следва да се използва структуриран формат на представяне, например RDF или XML, така че информацията на може да бъде обработена от езици за програмиране на високо ниво.

Семантично споразумение

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумение относно използването на определен и споделен речник между операторите от една и съща област. Споразумение от партньор към общата онтология е резултат от съвпадащ или мапинг процес, който се използва за разрешаване на техните семантични несъответствия. Процесът на съвпадение на комбинации се състои от езикова основа, вътрешно и външно сравнение на структурата. Резултатът от съвпадащата комбинация ще бъде използван за разработване на споразумение като компонент на споразумението. Има някои предположения за споразумението, като например използването на същия език за представяне на схема/онтология, етикетите представляват значението на концепцията и няма индивид в общата онтология.

Синтаксис на данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Синтаксисът на данните е набор от правила, определящи начина, по който данните се събират заедно с подходящи идентификатори, разделители, сепараторни знаци и други знаци, които не са свързани със самите данни, за да образуват съобщения.

Собственик на данни

Business Role

ОПИСАНИЕ: Собственикът на данни представлява длъжностно лице, звено или организация (администрация), която отговаря за структурирането, употребата, защитата и качеството на определени набори от данни. В контекста на оперативната съвместимост собственикът на данни отговаря за управлението на данните, които се създават, модифицират или обменят при предоставянето на публични услуги.

Спецификация на IT решение

Data Object

ОПИСАНИЕ: Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, ПРИЛОЖЕНИЕ II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИКТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, посочва изискванията към спецификациите към ИТ решения: 1.Техническите спецификации са приети от пазара и тяхното прилагане не затруднява оперативната съвместимост със съществуващи европейски или международни стандарти. Пазарното приемане може да се онагледи с примери от практиката за съвместимо прилагане от различни доставчици. 2.Техническите спецификации са съгласувани, тъй като те не са в противоречие с европейските стандарти – тоест обхващат области, за които не се предвижда приемане на нови европейски стандарти в рамките на разумен период от време, когато съществуващите стандарти не са придобили навлизане на пазара или когато тези стандарти са остарели и когато транспонирането на техническите спецификации в европейски стандартизационни документи не е предвидено в рамките на разумен период от време. 3.Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва ИКТ технически спецификации и не е европейска организация за стандартизация, национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии: а)отвореност: техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани лица на пазара или пазарите, засегнати от тези технически спецификации; б)консенсус: процесът на вземане на решения се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие; в)прозрачност: i)цялата информация относно техническите дискусии и вземането на решения е архивирана и идентифицирана; ii)информацията за (новите) дейности по стандартизация е публично и широко оповестена с подходящи и достъпни средства; iii)потърсено е било участието на всички относими категории заинтересовани лица с оглед постигането на баланс; iv)коментарите на заинтересованите лица са били разгледани и е предоставен отговор. 4.Техническите спецификации отговарят на следните изисквания: а)поддържане: за дълъг период от време са гарантирани наличието и поддържането на актуалността на публикуваните спецификации; б)достъпност: спецификациите са общодостъпни с цел прилагането и използването им при разумни условия (включително срещу разумна такса или безплатно); в)правата върху интелектуална собственост, които са от съществено значение за прилагането на спецификациите, се преотстъпват под формата на лицензия на заявителите при (справедливи) приемливи и недискриминационни условия (т.нар. подход (F)RAND), които включват, по преценка на носителя на правата върху интелектуалната собственост, безплатно предоставяне на лицензия за основни права върху интелектуалната собственост; г)относимост: i)спецификациите са ефективни и относими; ii)спецификациите трябва да отговарят на пазарните нужди и на нормативните изисквания; д)неутралност и стабилност: i)при възможност спецификациите са по-скоро резултатно ориентирани, отколкото базирани върху концептуалните или дескриптивните характеристики; ii)спецификациите не водят до изкривяване на пазара и не ограничават възможностите за ползвателите да развиват на тяхна основа конкуренцията и иновациите; iii)спецификациите се основават на авангардни научни и технологични разработки; е)качество: i)качеството и степента на подробност са достатъчна предпоставка за разработването на набор от конкурентни варианти на оперативно съвместими продукти и услуги; ii)стандартизираните интерфейси не са скрити или контролирани от никого, освен от организациите, които са приели техническите спецификации.

Споделена база знания

Data Object

ОПИСАНИЕ: Споделената база от знания се формира от използваеми данни, информация и ресурси от знания, във връзка с постигането на целите на публичната политика, позволяващи: 1) структурна оперативна съвместимост чрез семантични ресурси, поддържащи повторно използване и/или споделяне на данни, информация и знания (т.е. каталог на набори от данни, позволяващ предоставяне/консумиране на данни, информация и знания между публичните администрации и трансгранично); 2) поведенческа оперативна съвместимост чрез семантични ресурси, поддържащи възможностите за обмен на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници (т.е. съпоставяне на метаданни, позволяващи предоставянето/консумирането на данни/информация/знания  между публичните администрации и трансгранично); и 3) управленска оперативна съвместимост чрез семантични ресурси, поддържащи сътрудничеството с вътрешни/външни участници, обменящи данни, информация или знания (т.е. споразумения за семантична оперативна съвместимост относно тълкувания, позволяващи споделяне, повторна употреба и обмен на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично).

Споразумение за взаимодействие между ЕАУ

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумение, позволяващо взаимодействие между електронни административни услуги.

Споразумение за семантична оперативна съвместимост

Contract

ОПИСАНИЕ: Семантичната оперативна съвместимост гарантира запазването и разбирането на точния формат и точното значение на данните и информацията при техния обмен между страните или с други думи „това, което се изпраща, е това, което се разбира“. В ЕРОС семантичната оперативна съвместимост обхваща както семантични, така и синтактични аспекти: - Семантичният аспект се отнася до значението на отделните данни и взаимоотношението между тях. Той включва разработването на речници и схеми за описване на обмена на данни и гарантира, че отделните данни се разбират по еднакъв начин от всички страни. - Синтактичният аспект се отнася до описването на точния формат на подлежащата на обмен информация по отношение на граматика и формат. Отправна точка за подобряване на семантичната оперативна съвместимост е възприемането на данните и информацията като ценен обществен актив.

Структурирана форма за въвеждане и извличане на данни

Data Object

ОПИСАНИЕ: Структурирана форма за въвеждане и извличане на данни предоставя основните средства за въвеждане и извличане на данни, които са организирани в определен модел.

Съпоставяни данни с онтологична цел

Data Object

ОПИСАНИЕ: Съпоставяни данни с онтологична цел предоставя възможност да се изгради еквивалентност при свързването на два елемента от данни с онтологична стойност. Съпоставянето на данни се използва за широк спектър от задачи, включително: - Съпоставяне на една и съща данна (от онтологична гледна точка) между източника на данни (data source) и местоназначение (destination); - Преобразуване (трансформиране) на данни; - Идентифициране на взаимовръзките на данните като част от анализа на данните; - Откриване на скрити чувствителни данни, като част от задачата за маскиране или анонимизиране на данни;   - Консолидиране на множество бази данни в единна база данни и идентифициране на излишни колони от данни за консолидиране или елиминиране.

Управление на семантичното съдържание

Grouping

 

Функционален аспект на семантичното съдържание

Grouping

 

Хеш код на данните

Data Object

ОПИСАНИЕ: Хеш код на данните представлява цифров или буквено-цифров низ, получен чрез прилагане на хеш функция на част от данните..

 

Градивен блок на решение (SBB)

Тип

Описание

<<eira:Каталог на Набори от данни>> Регистър на регистрите и данните

Data Object

https://www.egov.bg/ereg-public/

<<eira:Каталог на онтологии>> Каталог на онтологии

Data Object

Такова решение все още няма реализирано. Предполага се да се поддържа, като първоначално се изгради с онтологиите върху каталога на наборите от данни и след това, при промяна в средата (основно нормативна), да се актуализира. Съответно каталогът онтологии трябва да е публикуван на Портала за оперативна съвместимост.

<<eira:Каталог от съпоставени данни с онтологична стойност>> Регистър на информационните обекти

Data Object

https://egov.bg/ereg-public/rrd/home.rg

<<eira:Набор от данни>> Запис в регистъра на регистрите

Data Object

Това е формализирано описание на първични данни. Изготвя се по стандарта по поддейност 2.6 от проекта РАОС. Всеки първичен регистър следва да се опище с един или повече набори от данни.

<<eira:Онтология>> Онтология

Data Object

Такова решение все още няма реализирано. Предполага се  първоначално се да се опишат  онтологиите върху каталога на наборите от данни и след това, при промяна в средата (основно нормативна), да се актуализират. Съответно онтологиите трябва да са публикувани на Портала за оперативна съвместимост в RDF.

<< eira: Oтворени данни>> Портал за отворени данни data.egov.bg

Representation

ОПИСАНИЕ: Представлява данни, които са свободно достъпни, използваеми и споделяни от всеки за всякакви цели, в човекочетим и машиночетим формат.

<<eira:Споделена база знания>> Споделена база знания

Data Object

Консолидирана информация от Регистъра на регистрите и данните, Регистъра на информационните обекти и Каталога на онтологиите. Следва да бъде достъпна през Портала за оперативна съвместимост.

<<eira:Съпоставяне на данни с онтологична стойност>> Дефиниция на информационен обект като част от Регистър на информационните обекти

Data Object

Дава референция към първичните данни, които се използват в конкретен информационен обект. https://egov.bg/ereg-public/rrd/home.rg

 

Градивен блок на решение (SBB)

Тип

<<eira:Каталог на Набори от данни>> Регистър на регистрите и данните

Data Object

<<eira:Каталог на онтологии>> Каталог на онтологии

Data Object

<<eira:Каталог от съпоставени данни с онтологична стойност>> Регистър на информационните обекти

Data Object

<<eira:Набор от данни>> Запис в регистъра на регистрите

Data Object

<<eira:Онтология>> Онтология

Data Object

<<eira:Споделена база знания>> Споделена база знания

Data Object

<<eira:Съпоставяне на данни с онтологична стойност>> Дефиниция на информационен обект

Data Object