Z6_PPGAHG8001LH8068VO561HIC14
Z7_PPGAHG8001LH8068VO561HISE1

Таблица с градивни елементи Организационен аспект

Дата на публикуване: 03.10.2022
Последна актуализация: 03.10.2022

Архитектурен градивен блок (ABB)

Тип

Описание

Агент

Business Role

ОПИСАНИЕ: Агентът може да бъде човек, звено, софтуерна система, която изпълнява определени роли при предоставянето на електронни административни услуги.

Агент - машина, участваща при предоставянето на ЕАУ

Equipment

ОПИСАНИЕ: Оборудване или информационна система (машина), която изпълнява определена роля при предоставянето на електронни административни услуги.

Агент - човек, участващ при предоставянето на ЕАУ

Business Actor

ОПИСАНИЕ: Бизнес актьор (човек), който изпълнява определени роли при предоставянето на електронни административни услуги.

Административен капацитет за предоставяне на ЕАУ

Capability

ОПИСАНИЕ: Административен капацитет е способността на администрациите да постигат своите цели при предоставянето на административни услуги чрез: - стратегическо планиране и целеполагане, - поддържане на организационни структури и отговорности, - изграждане на ефективни и ефикасни бизнес процеси, - управление на човешките ресурси, - внедряване на ИКТ за автоматизация на дейностите.

Архитектурен принцип

Principle

ОПИСАНИЕ: Принципите на архитектурата дефинират основните общи правила и насоки за изграждането на организационни архитектури и внедряването на  ИТ решения в администрациите. Те отразяват нуждите на различните категории заинтересовани страни. Например, ориентация към гражданите, откритост, прозрачност, административно опростяване, сигурност и др.

Бизнес организация

Stakeholder

Юридически лица, извъшващи стопанска дейност.

Делегиране на правомощия относно предоставянето на електронни административни услуги

Value Stream

ОПИСАНИЕ: Представлява акт, при който предоставянето на електронни административни услуги е делегирано на по-ниски равнища на публичната администрация.

Детайлно архитектурно изискване

Requirement

ОПИСАНИЕ: Дефинира изисквания към решението или услугата на детайлно ниво.

Детайлност на правните изисквания

Value Stream

ОПИСАНИЕ: Определя до каква степен трябва да бъде детайлността на правните изисквания в контекста на реализирането на правен акт.

Доставчик на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (1) от ЗЕУ, доставчик на електронни административни услуги е административен орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация, предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни административни услуги на гражданите и организациите в рамките на своята компетентност.

Електронна административна услуга

Business Service

ОПИСАНИЕ: Съгласно допълнителните разпоредби на ЗЕУ "Административна услуга" е: а) издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение; б) издаването на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения; в) извършването на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице; г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга; д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация. "Вътрешна административна услуга" е административна услуга, която един административен орган предоставя на друг за осъществяване на неговите правомощия. Съгласно чл. 8. (1) от ЗЕУ, електронни административни услуги са административните услуги, предоставяни на гражданите и организациите от административните органи, услугите, предоставяни от лицата, на които е възложено осъществяването на публични функции, както и обществените услуги, които могат да се заявяват и/или предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства.

Електронно управление

Business Object

ОПИСАНИЕ: Съгласно ЗЕУ, "Електронно управление" е реализиране от административните органи на правните взаимовръзки, административни процеси и услуги и на взаимодействието с потребителите, с лицата, осъществяващи публични функции, и с организациите, предоставящи обществени услуги, чрез използване на информационни и комуникационни технологии, осигуряващи по-високо ниво на ефективност на управлението.

Знание

Meaning

ОПИСАНИЕ: Знанието предоставя осъзнатост или познатост, придобита от опита на даден факт или ситуация.

Информация

Business Object

ОПИСАНИЕ: Организационно конструирана информация, описваща бизнес факти, активи, или мнения, които се обменят в контекста на обществена услуга в подкрепа на неговата доставка

Каталог на електронни административни услуги

Business Object

ОПИСАНИЕ: Доставчикът осигурява подробна информация относно всяка предлагана от него електронна административна услуга свободно и безплатно, включително в териториалните си звена и в общините. Тази информация се предоставя и чрез официалната интернет страница на доставчика.

Компонент за управление на риска за сигурността на информацията

Business Object

ОПИСАНИЕ: Представлява звено, улесняващо идентифицирането, оценката и приоритизирането на рисковете, последвано от координирано и икономично прилагане на ресурсите за свеждане до минимум, наблюдение и контрол на вероятността или въздействието от нежелани събития, свързани със сигирността и защитата на информация.

Конвергенция на целите на публичните политики

Business Process

ОПИСАНИЕ: Конвергенцията е една от ключовите цели на ЕС и е насочена към намаляване на различията в нивото на икономическо развитие на държавите-членки. Градивният блок представя механизмите за постигане на единство на целите в областта на публичните политики. Източник: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614502/IPOL_IDA(2018)614502_EN.pdf

Машинен интерфейс

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Набор от средства, позволяващи обмена на данни между информационни системи.

Модел за предоставяне на електронни административни услуги

Business Collaboration

ОПИСАНИЕ: Съвкупност от концепции, свързани с начина, по който публичният сектор доставя цифрови технологии на гражданите и бизнеса.

Обща правна рамка

Business Object

ОПИСАНИЕ: Обща правна рамка се формира от (пре)използваеми правни ресурси, във връзка с постигането на целите на обществената политика. Правния характер на ресурсите дава възможност за постигане на оперативна съвместимост от правна гледна точка и по-конкретно: 1) структурна оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи повторното използване и/или споделяне на законодателството (т.е. каталог на законодателството, който дава възможност за предоставяне/консумиране на правни текстове между администрациите и трансгранично); 2) поведенческа оперативна съвместимост чрез правни ресурси, поддпомагащи обмена на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници (т.е. законодателство относно знанията, информацията и обмена на данни, позволяващи предоставянето/консумирането на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично); и 3) управленска оперативна съвместимост чрез законодателство, поддпомагащо сътрудничеството с вътрешни/външни участници, обменящи данни, информация или знания (т.е. споразумения за правна оперативна съвместимост относно правни условия, гарантиращи правна сигурност, позволяващи договорени правни условия/условия за споделяне, повторна употреба и обмен на данни/информация/знания между публичните администрации и трансгранично).

Обща рамка за управление

Business Object

ОПИСАНИЕ: Обща рамка за управление се формира от (пре)използваеми организационни ресурси, във връзка с постигането на целите на публичната политика. Oрганизационния характер на ресурсите дава възможност за постигане на оперативна съвместимост от организационна гледна точка и по-конкретно: 1) структурна оперативна съвместимост с организационни ресурси в подкрепа на повторното използване и/или споделяне на електронни административни услуги (т.е. каталози на публични услуги); 2) поведенческа оперативна съвместимост с организационни ресурси, подкрепящи възможностите за обмен на данни, информация или знания с вътрешни/външни участници; и 3) оперативна съвместимост на управлението с управленски ресурси в подкрепа на осигуряването и контрола на сътрудничеството с вътрешни/външни участници, които обменят данни, информация и знания (т.е. споразумения за организационна оперативна съвместимост).

Онтология

Data Object

В контекста на оперативната съвместимост онтологията представлява подход за формално класифициране, категоризиране и изграждане на взаимовръзки и взаимозависимости между обекти. Онтологиите могат да се използват за формализирано представяне на знанието в дадена област, чрез свързване на данните на семантично, смислово ниво. По този начин се подобрява оперативната съвместимост. Онтологиите могат да се използват за създаване на машинно четими семантични представяния на знанието в дадена област. Понятията в дадена област (напр. физическо лице, юридическо лице), с техните атрибути и взаимовръзки могат да бъдат представени чрез формална спецификация.

Оперативно съвместимо IT решение

Application Component

ОПИСАНИЕ: Оперативно съвместимото IT решение е компонент, който предоставя цифрова публична услуга в изпълнение на общата европейска законодателна рамка, управлявана в съответствие с рамка за споделено управление, достъп до семантични активи в споделена база от знания и използване на цифрови ресурси на споделена платформа, която дава възможност за трансграничен/транс-организационен обмен на данни, информация и знания между публичните администрации, предприятията и гражданите в подкрепа на прилагането на европейска, национална или местна публична политика.

Организационно споразумение

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумение между различни страни (организации), съдържащо условия, правила, задължения и т.н. например ангажимент за сътрудничество и взаимопощ, гарантиране на правата, споразумение за ниво на обслужване (SLA) и т.н.

Организационно споразумение за оперативна съвместимост

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумението за оперативна съвместимост съдържа общи условия за предоставяне на достъп до услуги или решения за оперативна съвместимост. Съдържа споразумение за ниво на обслужване (SLA). Допълнителна информцация: Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 година за създаване на програмата „Цифрова Европа“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0694

Организация

Stakeholder

Може да бъде бизнес организация или публична администация.

Подход за изграждане на оперативно съвместими електронни административни услуги

Constraint

ОПИСАНИЕ: Подхода, който доставчикът на електронни административни услуги трябва да следва, за да предоставя оперативно съвместими услуги.

Получател на електронни административни услуги

Business Role

ОПИСАНИЕ: Съгласно чл. 9. (2) от ЗЕУ, получател на електронни административни услуги е гражданин или организация, които ползват електронни административни услуги.

Потребителски интерфейс

Application Interface

ОПИСАНИЕ: Набор от средства, позволяващи взаимодействие между човек и софтуерна система.

Правен субект

Stakeholder

Юридическо лице

Предоставяне на електронна административна услуга

Business Interface

ОПИСАНИЕ: Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по разбираем и достъпен начин предоставяните от него услуги, както и основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни дминистративни услуги. Самия начин на предоставяне е дефиниран в Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Предоставяне на електронна административна услуга

Business Function

ОПИСАНИЕ: Начина, по който публичният сектор доставя цифрови технологии на гражданите и бизнеса.

Програма в областта на цифровите технологии за Европа

Goal

ОПИСАНИЕ: След Лисабонската стратегия 10-годишната програма в областта на цифровите технологии за Европа през 2010 г. за първи път определи ключовата роля на ИКТ за постигането на целите на Европа. През 2015 г. стратегията за цифровия единен пазар доразви програмата в областта на цифровите технологии, като определи конкретни разпоредби, основани на три стълба, насочени към гарантиране на справедлива, отворена и сигурна цифрова среда: 1) осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла Европа; 2) създаване на подходящи условия за процъфтяване на цифровите мрежи и услуги; и 3) максимално увеличаване на потенциала за растеж на цифровата икономика. През 2020 г. втората петгодишна цифрова стратегия — оформяне на цифровото бъдеще на Европа — беше съсредоточена върху три ключови цели в областта на цифровите технологии: технологии, които работят за хората, справедлива и конкурентоспособна икономика и отворено, демократично и устойчиво общество. През 2021 г. стратегията беше допълнена от 10-годишния цифров компас: Европейският път за цифровото десетилетие, който поставя амбициите на ЕС в областта на цифровите технологии за 2030 г. в конкретно изражение. Първата програма в областта на цифровите технологии за Европа: 2010—2020: Първата програма в областта на цифровите технологии беше насочена към по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги в цяла Европа чрез предоставяне на ЕС на усъвършенствана система от права на потребителите и защита на потребителите и предприятията, включително: - По-ниски цени за електронни съобщения (Регламент (ЕС) № 531/2012) и премахване на таксите за роуминг на 14 юни 2017 г. („роуминг като у дома“); - По-добра интернет свързаност за всички с цялостно основно широколентово покритие, главно поради развитието на мобилния и спътниковия широколентов достъп с цел развитие на гигабитова свързаност за всички основни движещи сили на социално-икономическото развитие; - По-добра защита на потребителите в телекомуникациите със законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот (Директива 2009/136/ЕО) и защита на данните (Директива 95/46/ЕО), допълнително подобрена с новата регулаторна рамка за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680). За да се създадат подходящи условия за процъфтяване на цифровите мрежи и услуги, Европейският парламент укрепи Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), който осигурява сътрудничество между националните регулатори и Комисията, насърчава най-добрите практики и общите подходи и хармонизира регулирането на комуникациите в рамките на единния пазар (Регламент (ЕС) 2018/1971). Стратегията имаше за цел да увеличи максимално потенциала за растеж на цифровата икономика чрез насърчаване на цифровите умения и високопроизводителните изчислителни технологии, цифровизиране на промишлеността и услугите, разработване на изкуствен интелект (ИИ) и модернизиране на обществените услуги. Бяха приети нови правила относно блокирането на географски принцип (Регламент (ЕС) 2018/302) и преносимостта на цифровите услуги (Регламент (ЕС) 2017/1128), за да се даде възможност на потребителите да имат достъп и до услуги за онлайн съдържание, закупени в една държава — членка на ЕС, когато посещават друга. В допълнение към споменатите по-горе нови регулаторни рамки за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 2016/680), ЕС предприе редица стъпки за улесняване на развитието на гъвкава икономика, като например: - Регламента относно свободното движение на нелични данни (Регламент (ЕС) 2018/1807), който позволява на дружествата и публичните администрации да съхраняват и обработват нелични данни, където пожелаят; - Акта за киберсигурността (Регламент (ЕС) 2019/881) за укрепване на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA) и за създаване на рамка за сертифициране на киберсигурността за продукти и услуги;   - Директивата за свободно достъпните данни (Директива (ЕС) 2019/1024), която предвижда общи правила за европейски пазар на държавни данни. Втората програма в областта на цифровите технологии за Европа: 2020—2030: Втората програма в областта на цифровите технологии беше съсредоточена върху дълбоките промени, въведени от цифровите технологии, съществената роля на цифровите услуги и пазари и новите технологични и геополитически амбиции на ЕС. Въз основа на две стратегически съобщения, а именно оформянето на цифровото бъдеще на Европа и цифровото десетилетие на Европа, Комисията определи конкретните действия, които ще предприеме, за да подпомогне създаването на безопасни и сигурни цифрови услуги и пазари. Освен това разработването на квантови изчислителни технологии, стратегия за блоковата верига и търговска политика, основана на блоковата верига, ориентирания към човека и надежден изкуствен интелект (ИИ), полупроводниците (Закона за европейските чипове), цифровия суверенитет, киберсигурността, гигабитовата свързаност, 5G и 6G, европейските пространства на данни и инфраструктурата, както и определянето на глобални технологични стандарти, са приоритети за настоящото десетилетие. На 9 март 2021 г. ЕС предложи цифров компас (COM(2021)0118) с четири цели в областта на цифровите технологии, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г.: 1) Умения: Най-малко 80 % от всички възрастни следва да притежават основни цифрови умения и в ЕС следва да има 20 милиона специалисти в областта на ИКТ, като се очаква повече жени да заемат такива работни места; 2) Бизнеси: 75 % от дружествата следва да използват компютърни услуги в облак, големи информационни масиви и изкуствен интелект; повече от 90% от малките и средните предприятия в ЕС следва да достигнат поне основно равнище на цифровизация, а броят на еднорозите в ЕС следва да се удвои; 3) Инфраструктура: Всички домакинства в ЕС следва да имат гигабитова свързаност и всички населени райони следва да бъдат обхванати от 5G; производството на авангардни и устойчиви полупроводници в Европа следва да съставлява 20% от световното производство; В ЕС следва да бъдат разположени 10 000 неутрални по отношение на климата сигурни периферни възли, а Европа следва да разполага с първия си квантов компютър; 4) Публични услуги: Всички ключови публични услуги следва да бъдат достъпни онлайн; всички граждани ще имат достъп до своите електронни медицински досиета, а 80% от гражданите следва да използват решение за електронна самоличност. Източник: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe

Публична администрация

Stakeholder

ОПИСАНИЕ: Под "Публична администрация" се има предвид; - лица по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ, т.е. административните органи, доставчици на електронни административни услуги или - лица по чл. 1, ал. 2 от ЗЕУ, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

Публични политики

Course of Action

ОПИСАНИЕ: Набор от принципи, следвани от публичен орган за постигане на социални промени в средносрочен и дългосрочен план в дадена област.

Пътна карта за цифровизация

Work Package

ОПИСАНИЕ: Стратегията за развитие на електронното управление в Република България обхваща развитието на четири основни направления за комуникация и услуги: 1) “Администрация – Граждани” – включва съвременни Интернет и интранет WEB базирани  решения,  съчетани  с  традиционните  средства  за  осигуряване  на  широк  достъп, които  да  водят  до  качествени  промени  в  условията  за  комуникиране  и  предоставяне  на  услуги за гражданите. 2) “Администрация – Бизнес” – включва съвременни решения, които оптимизират  процесите  и  деловите  отношения  между  администрацията  и  различните  икономически  субекти. 3) "Администрация  –  Администрация” –  включва  развитие  на  информационните  технологии  в  национален  и  междудържавен  аспект  с  оглед  на  ефективно  взаимодействие  между различните административни структури.   4) “Вътрешноведомствена  ефективност  и  ефикасност” –  включва  организиране  и  оптимизиране  на  бизнес  процесите,  на  отношенията  “Администрация  –  Служители”  и  на  комуникацията в отделните административни структури. Информация за стратегическите документи е публикувана тук: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/strategies-policies/e-management/strategic-documents Актуализирана стратегия: https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/7700acbc-50ce-4bc5-83ce-46edd8e728b9/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+2019-2023.DOC?MOD=AJPERES&CVID=mYnZ6bJ&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0 Пътната карта карта е документ, който включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Актуализираната Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. Актуализирана пътна карта: https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/24685937-a3aa-4717-ad9e-230a51d55771/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+2019-2023.DOC?MOD=AJPERES&CVID=mYnZ2Ca&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

Рамка за неприкосновеност на личния живот

Business Object

ОПИСАНИЕ: Неприкосновеността на личния живот и тайната на съобщенията е уредена в Конституцията на Република България: чл. 32 (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име. (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи. Чл. 34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са неприкосновени. Рамката за неприкосновеност на личния живот се до практики и политики по отношение защитата на основните права и свободи на физическите и юридическите лица  - право на зачитане на личния живот, тайната на електронните съобщения и защитата на личните данни.

Рамка за оперативна съвместимост

Business Object

ОПИСАНИЕ: Рамка за оперативна съвместимост, в контекста на ЕРОС и НРОС представлява: общо съгласуван подход за предоставяне на европейски обществени услуги по оперативно съвместим начин . Тя определя основните насоки за оперативна съвместимост под формата на набор от общи елементи, като речник, понятия, принципи, политики, насоки, препоръки, стандарти, спецификации и практики .

Рамка за сигурност

Business Object

ОПИСАНИЕ: Съгласуван подход, практики, отговорности, за защита на данните, информацията, знанията и неприкосновеността на личния живот.

Рамково споразумение

Contract

ОПИСАНИЕ: Рамково споразумение е договор, който отразява споразумение между един или повече субекти, уреждащ условията, които трябва да бъдат установени за определен период от време, по-специално по отношение на цената и, когато е необходимо, предвиденото количество. В рамковото споразумение могат да бъдат включени и други повтарящи се условия, известни предварително, като например мястото на доставка.

Семантично описание на информацията

Representation

ОПИСАНИЕ: Описанието на възприемаема конфигурация на бизнес информация или правен акт. Представянето на конфигурацията може да бъде класифицирано по различни начини - по отношение на носител (напр. електронни или хартиени документи, аудио и т.н.) или формат (HTML, ASCII, PDF, RTF и др.).

Собственик на данни

Business Role

ОПИСАНИЕ: Собственикът на данни представлява длъжностно лице, звено или организация (администрация), която отговаря за структурирането, употребата, защитата и качеството на определени набори от данни. В контекста на оперативната съвместимост собственикът на данни отговаря за управлението на данните, които се създават, модифицират или обменят при предоставянето на публични услуги.

Спецификация на IT решение

Data Object

ОПИСАНИЕ: Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно европейската стандартизация, ПРИЛОЖЕНИЕ II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИКТ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, посочва изискванията към спецификациите към ИТ решения: 1.Техническите спецификации са приети от пазара и тяхното прилагане не затруднява оперативната съвместимост със съществуващи европейски или международни стандарти. Пазарното приемане може да се онагледи с примери от практиката за съвместимо прилагане от различни доставчици. 2.Техническите спецификации са съгласувани, тъй като те не са в противоречие с европейските стандарти – тоест обхващат области, за които не се предвижда приемане на нови европейски стандарти в рамките на разумен период от време, когато съществуващите стандарти не са придобили навлизане на пазара или когато тези стандарти са остарели и когато транспонирането на техническите спецификации в европейски стандартизационни документи не е предвидено в рамките на разумен период от време. 3.Техническите спецификации са разработени от организация с нестопанска цел, която е професионално сдружение, браншова или професионална асоциация или друга организация с членски състав, която в рамките на своята област на компетентност разработва ИКТ технически спецификации и не е европейска организация за стандартизация, национален или международен орган за стандартизация, в рамките на процеси, които отговарят на следните критерии: а)отвореност: техническите спецификации са разработени на основата на отворен процес на вземане на решения, достъпен за всички заинтересовани лица на пазара или пазарите, засегнати от тези технически спецификации; б)консенсус: процесът на вземане на решения се основава на сътрудничество и наличие на консенсус и не е облагодетелствал никое конкретно заинтересовано лице. Консенсус означава общо съгласие, характеризиращо се с липсата на трайно противопоставяне по съществени въпроси от страна на която и да било важна част от засегнатите интереси и с процес, който цели да бъдат взети под внимание гледищата на всички засегнати страни и да се изгладят всички разногласия, произтичащи от приведените аргументи. Консенсусът не предполага единодушие; в)прозрачност: i)цялата информация относно техническите дискусии и вземането на решения е архивирана и идентифицирана; ii)информацията за (новите) дейности по стандартизация е публично и широко оповестена с подходящи и достъпни средства; iii)потърсено е било участието на всички относими категории заинтересовани лица с оглед постигането на баланс; iv)коментарите на заинтересованите лица са били разгледани и е предоставен отговор. 4.Техническите спецификации отговарят на следните изисквания: а)поддържане: за дълъг период от време са гарантирани наличието и поддържането на актуалността на публикуваните спецификации; б)достъпност: спецификациите са общодостъпни с цел прилагането и използването им при разумни условия (включително срещу разумна такса или безплатно); в)правата върху интелектуална собственост, които са от съществено значение за прилагането на спецификациите, се преотстъпват под формата на лицензия на заявителите при (справедливи) приемливи и недискриминационни условия (т.нар. подход (F)RAND), които включват, по преценка на носителя на правата върху интелектуалната собственост, безплатно предоставяне на лицензия за основни права върху интелектуалната собственост; г)относимост: i)спецификациите са ефективни и относими; ii)спецификациите трябва да отговарят на пазарните нужди и на нормативните изисквания; д)неутралност и стабилност: i)при възможност спецификациите са по-скоро резултатно ориентирани, отколкото базирани върху концептуалните или дескриптивните характеристики; ii)спецификациите не водят до изкривяване на пазара и не ограничават възможностите за ползвателите да развиват на тяхна основа конкуренцията и иновациите; iii)спецификациите се основават на авангардни научни и технологични разработки; е)качество: i)качеството и степента на подробност са достатъчна предпоставка за разработването на набор от конкурентни варианти на оперативно съвместими продукти и услуги; ii)стандартизираните интерфейси не са скрити или контролирани от никого, освен от организациите, които са приели техническите спецификации.

Споразумение за взаимодействие между ЕАУ

Contract

ОПИСАНИЕ: Споразумение, позволяващо взаимодействие между електронни административни услуги.

Стратегия за оперативна съвместимост

Goal

ОПИСАНИЕ: Градивният блок се отнася до стратегически документи в областта на електронното управление и оперативната съвместимост. Блокове на решения към този градивен блок могат да бъдат: - Архитектура на електронното управление в Република България - Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България - Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България.

Управление на организационното съдържание

Grouping

 

Управление на сигурността

Business Object

ОПИСАНИЕ: Управление на сигурността (Secutiry Governance) включва политиките, отговорностите и практиките на организацията по отношение на сигурността.

Услуга, предлагана от оперативно съвместими решения

Application Service

ОПИСАНИЕ: Представлява споделена услуга, предоставяна от оперативно съвместимо решение. Например, Системата електронна автентикация предоставя единна централизирана услуга за автентикация (SingleSign-On), като издава атестати, идентифициращи потребителите в информационната среда на електронното управление.

Физическо лице

Stakeholder

 

Функционален аспект на организационното съдържание

Grouping

 

 

Градивен блок на решение (SBB)

Тип

Описание

<<eira: Агент - машина, участваща при предоставянето на ЕАУ>> Единен портал за заявяване на ЕАУ

Equipment

https://egov.bg/wps/portal/

<<eira: Агент - машина, участваща при предоставянето на ЕАУ>> Система за сигурно електронно връчване (ССЕВ)

Equipment

https://edelivery.egov.bg/

<<eira: Агент - човек, участващ при предоставянето на ЕАУ>> Упълномощени представители

Business Actor

Бизнес актьор, който е упълномощен да изпълнява определени роли при предоставянето на електронни административни услуги.

<<eira: Агент - човек, участващ при предоставянето на ЕАУ>> Център за административно обслужване

Business Actor

Организационна единица, която изпълнява определени роли и задачи при предоставянето на електронни административни услуги.

<<eira:Каталог на електронни административни услуги>> ИИСДА - Административен регистър

Business Object

ОПИСАНИЕ: Административния регистър е информационна система, в която съгласно изискванията на чл. 61 от Закона за администрацията, административните органи, доставчици на електронни административни услуги, са задължени да вписват подробна информацията за предлаганите от тях ЕАУ.

<<eira:Модел за предоставяне на електронни административни услуги>> Базисен модел на комплексно административно обслужване

Business Collaboration

Базисният модел на комплексно административно обслужване, приет на заседание на Министерския съвет от 19.06.2013 г., представлява обща универсална рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване в държавната администрация. Целта на Базисния модел на комплексно административно обслужване е да подпомогне административните органи при прилагане на принципите за комплексно административно обслужване, като предоставя: - структурирана цялостна методология за практическото въвеждане на  комплексно административно обслужване; - добри практики за прилагане на принципите за комплексно административно обслужване. Източник: https://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=155

<<eira:Модел за предоставяне на електронни административни услуги>> Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

Business Collaboration

Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги представя основния работен процес при заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и реализацията му чрез ресурсите на електронното управление. Основната цел на създаването и реализирането на Единния модел е да се предостави възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги и информация, свързана с тях. Източник: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/systems/unified-model/unified-model

<<eira:Организационно споразумение за оперативна съвместимост>> Шаблони за оперативна съвместимост

Contract

 

<<eira:Рамка за неприкосновеност на личния живот>> Закон за защита на личните данни

Business Object

Източник: https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2021/03/23/zakon_za_zashchita_na_lichnite_danni.pdf

<<eira:Рамка за неприкосновеност на личния живот>> Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR)

Business Object

Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

<<eira:Рамка за оперативна съвместимост>> Българска Националната Рамка за Оперативна Съвместимост

Business Object

ОПИСАНИЕ: Българската национална рамка за оперативна съвместимост (БНРОС) е разработена в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост (ЕРОС), приета като Приложение 2 към Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 23.03.2107 г. (COM(2017) 134 final). Чрез Българската национална рамка за оперативна съвместимост се транспонира ЕРОС на национално ниво като се отчитат спецификите на законодателството и стратегическите документи в областта на електронното управление в Република България, установените практики и работни процеси за взаимодействие между администрациите, както и технологичната среда.

<<eira:Рамка за оперативна съвместимост>> Европейска Рамка за Оперативна Съвместимост (EIF)

Business Object

ОПИСАНИЕ: Европейската рамка за оперативна съвместимост (EIF) е част от съобщението (COM(2017)134) на Европейската комисия, прието на 23 март 2017 г. Рамката дава конкретни насоки за това как да се създадат оперативно съвместими цифрови обществени услуги. В приетата през 2017 г. рамка се поставя по-силен акцент върху начина, по който принципите и моделите за оперативна съвместимост следва да се прилагат на практика от европейските държави. Поради тази причина броят на препоръките се е увеличил от 25 на 47. Освен това те бяха направени по-конкретни, за да се улесни тяхното прилагане от държавите, като се постави по-силен акцент върху откритостта и управлението на информацията, преносимостта на данните, управлението на оперативната съвместимост и интегрираното предоставяне на услуги. По-конкретно, новата втора версия на EIF предлага на публичните администрации 47 препоръки за това как да се подобри управлението на техните дейности за оперативна съвместимост, да се установят междуорганизационни отношения, да се рационализират процесите в подкрепа на цифровите услуги от край до край и да се гарантира, че както съществуващото, така и новото законодателство не компрометират усилията за оперативна съвместимост. Източник: https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework

<<eira:Рамка за сигурност>> Национална стратегия за киберсигурност

Business Object

В Република България се провежда единна национална политика за киберсигурност, която разглежда системата за киберсигурност, като част от системата за защита на националната сигурност. Киберсигурността се определя като състояние на обществото и държавата, при което чрез прилагане на комплекс от мерки и действия киберпространството е защитено от заплахи, свързани с неговите независими мрежи и информационна инфраструктура или които могат да нарушат работата им. Страната ни участва активно във формирането и осъществяването на политиките за киберсигурност в рамките на ЕС и НАТО и се стреми към постигане на киберустойчивост на цялото общество и държава.   Приета бе и се изпълнява Национална стратегия за киберсигурност “Киберустойчива България 2020” , основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката в областта на киберсигурността, провеждана от държавните институции в сътрудничество с бизнеса, гражданите и техните организации. Националната стратегия е синхронизирана със Стратегията на ЕС за киберсигурност от 2013 г., и е съобразена с изискванията на Директивата на ЕС  за мрежова и информационна сигурност. Постигната е висока степен на съгласуваност и приемственост между двата документа, отнасящи се до националното и европейското равнище на сигурност. В изпълнение на Директивата, Националната стратегия бе изпратена на Европейската комисия и на страните-членки, като Комисията е дала положителна оценка за съответствие. Документът е предоставен и на всички партньорски държави от НАТО. Националната стратегия за киберсигурност изразява колективния ангажимент и отговорност на всички заинтересовани страни и волята на Правителството на Република България да гарантира отворено, безопасно и сигурно киберпространство. Източник: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/strategies-policies/network-security/mis-rules/mis-rules_filelist/d7a2f00a-007f-46b3-941d-dce8c79de11c

<<eira:Рамка за сигурност>> Национална стратегия за мрежова и информационна сигурност

Business Object

 

<<eira:Стратегия за оперативна съвместимост>> Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2019 - 2023 г.

Goal

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България обхваща развитието на четири основни направления за комуникация и услуги:    “Администрация – Граждани” – включва съвременни Интернет и интранет WEB базирани  решения,  съчетани  с  традиционните  средства  за  осигуряване  на  широк  достъп, които  да  водят  до  качествени  промени  в  условията  за  комуникиране  и  предоставяне  на  услуги за гражданите.    “Администрация – Бизнес” – включва съвременни решения, които оптимизират  процесите  и  деловите  отношения  между  администрацията  и  различните  икономически  субекти.    “Администрация  –  Администрация” –  включва  развитие  на  информационните  технологии  в  национален  и  междудържавен  аспект  с  оглед  на  ефективно  взаимодействие  между различните административни структури.      “Вътрешноведомствена  ефективност  и  ефикасност” –  включва  организиране  и  оптимизиране  на  бизнес  процесите,  на  отношенията  “Администрация  –  Служители”  и  на  комуникацията в отделните административни структури. Линк към стратегическите документи: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/strategies-policies/e-management/strategic-documents Актуализирана стратегия: https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/7700acbc-50ce-4bc5-83ce-46edd8e728b9/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+2019-2023.DOC?MOD=AJPERES&CVID=mYnZ6bJ&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0 Пътната карта карта е документ, който включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Актуализираната Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. Актуализирана пътна карта: https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/24685937-a3aa-4717-ad9e-230a51d55771/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+2019-2023.DOC?MOD=AJPERES&CVID=mYnZ2Ca&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

<<eira:Стратегия за оперативна съвместимост>> Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2025 г.

Goal

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България обхваща развитието на четири основни направления за комуникация и услуги:    “Администрация – Граждани” – включва съвременни Интернет и интранет WEB базирани  решения,  съчетани  с  традиционните  средства  за  осигуряване  на  широк  достъп, които  да  водят  до  качествени  промени  в  условията  за  комуникиране  и  предоставяне  на  услуги за гражданите.    “Администрация – Бизнес” – включва съвременни решения, които оптимизират  процесите  и  деловите  отношения  между  администрацията  и  различните  икономически  субекти.    “Администрация  –  Администрация” –  включва  развитие  на  информационните  технологии  в  национален  и  междудържавен  аспект  с  оглед  на  ефективно  взаимодействие  между различните административни структури.      “Вътрешноведомствена  ефективност  и  ефикасност” –  включва  организиране  и  оптимизиране  на  бизнес  процесите,  на  отношенията  “Администрация  –  Служители”  и  на  комуникацията в отделните административни структури. Линк към стратегическите документи: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/strategies-policies/e-management/strategic-documents Актуализирана стратегия: https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/7700acbc-50ce-4bc5-83ce-46edd8e728b9/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F+2019-2023.DOC?MOD=AJPERES&CVID=mYnZ6bJ&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0 Пътната карта карта е документ, който включва мерките и дейностите за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Актуализираната Стратегията за развитие на електронно управление в Република България за периода 2019 – 2023 г., както и отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. Актуализирана пътна карта: https://e-gov.bg/wps/wcm/connect/e-gov.bg-18083/24685937-a3aa-4717-ad9e-230a51d55771/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0+2019-2023.DOC?MOD=AJPERES&CVID=mYnZ2Ca&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0

<<eira:Стратегия за оперативна съвместимост>> Архитектура на електронното управление в Република България

Goal

Архитектурата на електронното управление е неотменима част от изпълнението на политиката за електронно управление, определена в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България и Закона за електронното управление. Изпълнението на документа е подчинено на ефективната координация между всички заинтересовани страни. Одобрена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ със Заповед № ДАЕУ-5040-11.04.2019 г., Архитектурата на електронното управление в Република България  е насочена към реализирането на: - цифрова трансформация на администрацията - задължително използване от административните органи на хоризонталните системи и споделените ресурси на е-управлението; - механизми за координация и контрол на изпълнението на архитектурата; - прилагане на единни стандарти и оперативна съвместимост при проектиране, изграждане, надграждане и внедряване на     информационните решения; - дефинира участниците в електронното управление, техните функции, принципите на ЕУи изискванията към системната и  технологичната архитектура. - устойчиво високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност; - трансформиране на данните в информация и знания; - постигане на доверие от гражданите и бизнеса. Източник: https://e-gov.bg/wps/portal/agency/strategies-policies/e-management/strategic-documents